pátek 18. ledna 2019

Výzva k zapojení do komunity „otevřených vědců“Výzva k zapojení do komunity „otevřených vědců“

Vytváříme společenství lidí, kteří mají silnou vnitřní potřebu a touhu pozvednout vědecké poznání na kvalitativně vyšší úroveň zásadní proměnou oficiální západní vědy. Lidí, kteří pochopili, že věda budoucnosti je založená na holistickém přístupu, propojení s duchovním rozměrem, interdisciplinaritě a vzájemné přátelské spolupráci. Lidí, kteří vnímají, že lidstvo stojí na prahu nových zcela zásadních vědeckých objevů, které pozvednou vědomí celé lidské společnosti. Lidí, kteří s upřímným vnitřním zaujetím a touhou po poznání, jak fungují naše fyzická i jemnohmotná těla, svět kolem nás i v nás, jaká je podstata Vesmíru apod., chtějí pracovat na poli nové vědy – jako aktivní vědci či při zajišťování zázemí a podpory pro novou vědu a vědce. Aktivními vědci jsou míněni jak oficiální vědci, kteří pochopili potřebu transformace vědy, stejně tak jako lidé bez oficiálního vzdělání – podstatné je zaujetí, tvůrčí potenciál a čistý záměr: Transformací oficiální vědy přispět k přerodu lidské společnosti na novou úroveň soužití, vědomého propojení a spolupráce.

Komunita „otevřených vědců“ je budována s cílem propojovat je na odborné, společenské a duchovní úrovni. Vytváří bezpečný prostor pro všechny své členy, kteří si poskytují vzájemnou podporu. Posiluje synergii jejich snah, dává prostor pro nové tvůrčí myšlenky a nápady kombinací různých oborů a přístupů.

Prosíme každého, koho tato výzva osloví, aby se nám ozval na E-mail otevrenivedci@seznam.cz. Budeme respektovat anonymitu každého, kdo si ji bude přát.

pondělí 14. ledna 2019

Migrace a proměny geopatogenních zón v České republiceMigrace a proměny geopatogenních zón v České republice

Žijeme v době velkých změn, které probíhají na všech úrovních. Mění se vše. Ať se podíváme, kam se podíváme, všude vidíme změny. Dochází k nepředvídatelným jevům a proměnám, které byly ještě před pár lety zcela nemyslitelné. Řada změn je přitom zcela radikálních. Avšak jen máloco má tak široký dopad na miliony obyvatel České Republiky, jako geopatogenní zóny, lépe řečeno jejich změny.

Geopatogenní zóna je povětšinou desítky, ba i stovky a dokonce tisíce let neměnná. Existují určité anomální vyjímky, ale těch není mnoho. Mezi gpz s nejvyšší zátěží patří takové, ve kterých způsobuje geopatogenní vyzařování vodní živel. Je to ten typ zón, které pokud v nich žijeme – nebo dokonce spíme, dlouhodobě (tj. v řádu let), tak nám mohou přivodit ty nejhorší nemoci (z důvodu omezení svobody slova ze strany EU nemohu být konkrétnější). Jedná se o podzemní řeky, říčky, prameny, jeskyně, které se nacházejí v dutinách, mezi nehomogenními horninami, nestabilním nebo dokonce radioaktivním podložím. Tohle je přesně ten typ zón, kde nepomůže ani sebesilnější izolace. Proutkaři v těchto případech doporučují většinou se přestěhovat, v případech kdy jsou seznámeni s technologií Somavedic, tak doporučí model Medic Uran, což je jediný přístroj na trhu, který dokáže odstínit ze 100% i tento typ zóny. O tom jsem již napsal mnoho a není to předmětem tohoto článku. To, na co chci upozornit, je migrace geopatogenních zón, jaká zde nebyla zřejmě od konce doby ledové.

Co se děje?

V posledních letech dochází k poklesu spodních vod, který se stále zrychluje a dramaticky mění situaci pod povrchem země. To je dáno tzv. hydrologickým suchem. Hydrologické  sucho  vzniká jako následek  nedostatku  srážek, a  projevuje  se  nedostatkem  zdrojů povrchových  a podzemních  vod  (průtoky  ve  vodních  tocích,  hladiny jezer  a  nádrží,  podzemní  vody). Vznik hydrologického  sucha je  ovlivněn i  způsobem  lidského používání  vody,  proto je nutné  na 
hydrologické  sucho  pohlížet  jako  na  přírodní  fenomén,  který  však  může  být  prohlouben 
i lidským faktorem.  
Tím, jak mizí spodní vody z míst, kde byly po staletí, se také zcela logicky mění geopatogenní situace. Tam, kde byla dlouhodobě gpz na nejvyšším stupni, dochází k jejímu poklesu a může 
i zcela zmizet, zatímco na místě, kde ještě před deseti lety nebyla, se může nyní objevit. To se již děje a bude to i nadále pokračovat. Podloží, které bylo zavodněné, nyní vysychá a do některých míst se naopak může voda dostat. Tím dochází ke vzniku velkých dutin, ba i celých jeskyní. Horniny mohou reagovat různě, některé začnou měnit svoji strukturu – erodovat, jiné spolu začnou nějakým způsobem reagovat a je zde celá řada dalších geologických jevů, kterým se věnují geologové a hydrogeologové. To co je podstatné je to, že se mění vyzařování, které v těchto zónách vzniká a míří nahoru k povrchu. Geopatogenní zóny, které byly vždy neměnné, nyní mizí a jinde vznikají nové. Jenže to není možné nijak předvídat. Navíc je vše stále v pohybu a nevypadá to, že by se to v následujících letech mělo ustálit. Jsme na prahu zcela nové podoby naší krajiny, která se již teď doslova pod našima nohama tvoří.

Je tedy dobré sledovat, co se děje pod zemí. Pokud kupujete nemovitost nebo pozemek, tak by vás dnes jako první měl zajímat stav spodních vod v posledních několika letech. Geopatogenní zátěž by bylo dobré zjistit nejen na vlastním pozemku, ale také v jeho okolí. Proutkaři by se měli seznámit se stavem podzemních vod a ověřit možné varianty vývoje v případě stagnace, dalšího poklesu nebo návratu spodní vody na původní hladinu. Jinak zde hrozí riziko, že za několik let, nebo klidně za pár měsíců, budete mít gpz pod postelí, kterou nebude kam přestěhovat a z kuchyně už si obývák neuděláte.


pondělí 31. prosince 2018

Transformace pokračuje aneb výhled pro Českou Republiku na rok 2019Transformace pokračuje aneb výhled pro Českou Republiku na rok 2019

Zde jsou informace o roku 2019, které mi bylo umožněno přijmout a zaznamenat. Záznam jsem přepsal bez větších úprav. Informace jsou zde tak jak chodily. Ať už může být jakákoli předpověď jakkoli positivní, tak je vždy důležité abychom my sami byli tvůrci své reality a společně budovali positivní budoucnost.

Rok 2019 bude pestrý. Měli bychom se naučit přijímat názorovou pestrost. Začne vznikat řada malých skupinek a skupin. Spřízněné duše se budou stále více potkávat a společně tvořit. Budou si tvořit své malé oázy porozumění a klidu. Zde naleznou pochopení a budou čerpat síly. To bude přirozeně bránit vzniku velkých organizovaných skupin a molochů, kde každý musí přijmout dogmata a učení guruů (ať už si říkají jakkoliv). Lidé, kteří na sobě vědomě pracují budou ve své práci úspěšní. U řady lidí v České Republice a na Slovensku dojde k probuzení nebo k zesílení mimosmyslových schopností.

Energie
Proud energií ze středu Galaxie Mléčné dráhy a Andromedy se bude stále zvyšovat. Frekvence vibrací planety poroste. 

Živelné katastrofy
U nás jich bude podstatně méně než jinde ve světě. Stupeň těchto jevů bude maximálně 6/10. (0 je žádný, 10 nejvyšší) Přibližně z 54% se bude jednat o pohromy způsobené extrémními větrnými jevy. Další budou katastrofy spojené s půdou (sesuvy, propady, eroze,…) a s vodou. U vody se bude jednat jak o lokální povodně, tak ničivá sucha. Tedy jevy spojené s extrémním nadbytkem nebo nedostatkem vody.

Politická situace
Pomalu se začne posouvat kupředu. Šarvátkám a provokacím (pražská kavárna, globalisté) bychom neměli věnovat žádnou pozornost.

Příroda
Fáze proměny přírody, která se již započala bude dále pokračovat. Měli bychom ji pečlivě sledovat a učit se. Člověk bude přírodě i tento rok dále spíše škodit (devastace lesů, kácení stromů, otrava půdy, vody, vzduchu). Stav sucha se o něco málo zlepší.

Mezilidské vztahy
Polarizace společnosti se bude dále zvyšovat. Intenzita tohoto jevu se zdvojnásobí. Stav polarizace společnosti v roce 2018 dosahoval ca 25%. V roce 2019 to bude ca 48%. Pozitivní lidé budou pozitivnější a negativní lidé budou negativnější. Bude stále více zřetelné kdo je kdo. Polarizace (v tomto smyslu) je podmínka, abychom se mohli pohnout kupředu. Člověk se tím znovu učí „vybírat si správnou cestu“. Byla ukázána tato modelová situace: Přes les vede asfaltová silnice, která zlikvidovala studánku, srnčí stezku, stromy, posvátná místa a zahubila nebo vypudila řadu elementárních bytostí. Pokud člověk půjde k cíli touto cestou, pak bude natolik zatížen těmito skutky – energií utrpení, že k cíli nikdy nedojde. Pokud však postaví cestu citlivě tak, aby respektovala přírodu a řád lesa, pak ho naopak putování po této cestě posílí a on dojde k cíli.

Partnerské vztahy
Nefunkční partnerské vztahy se budou dále rozpadat. Více vztahů se bude rozpadat, než se bude utvářet. Tyto rozchody však již budou klidnější.

Zvířata
Proměny se budou týkat spíše zvířat, které žijí s člověkem. Dopad transformace však bude mnohem menší než u lidí.

Elementární bytosti
Zapojí se více do procesu transformace. Začnou se citlivým lidem více ukazovat. Budou chtít více spolupracovat. Největší zájem o spolupráci s lidmi budou mít bytosti vodního živlu. Bude se jednat o bytosti, které mají na starosti studánky, prameny, ale i kaluže – místa kde dlouho zůstává dešťová voda. Naopak bytosti podzemních vod o spolupráci s lidmi zájem nemají. Jedná se o jedny z nejvyšších bytostí v hierarchii bytostí vodního živlu. Živlové bytosti podzemních vod mají s člověkem jen negativní zkušenosti – např. prosakování všech možných jedů ,vytvořených člověkem, do spodních vod a vrty. U studánek se stále častěji objevují lidé, kteří o vodu žádají a děkují za ni. U podzemních vod nikdo nežádá, tedy z pohledu těchto bytostí se zde jen krade.

Je důležité, abychom si začali vážit vody a pochopili její dosah. Voda sounáleží se vším.

 Elementární bytosti budou také více aktivní při obraně stromů. Když lidé půjdou kácet stromy, tak na ně budou působit ještě intensivněji aby strom nepokáceli.

Posvátná místa v krajině
Budou se nadále aktivizovat. V roce 2018 dosáhli ca 30% cílového stavu. V roce 2019 to bude ca 40%.

Kostely
Velké proměny čekají církevní stavby. Egregory církví začínají oslabovat. Dosud jsou přítomny v celém prostoru církevní stavby a působí tak na každého návštěvníka, pokud nemá patřičnou energetickou ochranu. V roce 2019 oslabí natolik, že se stáhnou do prostoru kněžiště a budou působit již pouze na kazatele. Protože už bude působit pouze na kazatele, ale nikoli na jeho posluchače, tak lidem začnou být tato kázání nepříjemná. Na přelomu roku 2019/2020 začnou někteří kněží odcházet z církví. Stále více agresivnější budou také projevy papeže. To vše pomůže k vymanění se lidí z vlivu církví.

Duchovní život
Lidé, nad kterými ztratí církev moc, začnou nyní skutečně duchovně žít. Také řada další lidí, kteří jsou dosud v „konzumně-tržním matrixu“ se otevře duchovnímu světu. V roce 2018 žilo „duchovním životem“ přibližně 40% obyvatel ČR. V roce 2019 to bude 65%. Rozjezd duchovního života by měl přijít po Velikonocích.
Jedna fáze duchovní práce končí a nová začíná. Jakoby se dosud člověk spíše ukotvoval v novém paradigmatu, seznamoval se s novými energiemi. Nyní začne využívat nové energie a bude se stávat více tvůrcem, než-li pozorovatelem. 
I nadále se bude zvyšovat počet úmrtí. Ještě stále se však budou duše rozhodovat, zda zde zůstanou či nikoli. Všechny duše se tedy ještě nerozhodli jakou cestu si zvolí. Někteří lidé se budou učit více v rovině lidské (spodní čakry), jiní v rovině božské(horní čakry).


Černá magie
Působení černých mágů s v roce 2019 sníží přibližně o polovinu. S tím, jak se zvyšuje frekvence vibrací naší planety to budou mít stále těžší. Vše nízkovibrační začne odcházet, zanikat.  Proto také nebudou schopni čerpat efektivně energii. Jejich počty se budou snižovat. Přestanou vytvářet následovníky, protože toho již nebudou schopni. Přestanou vytvářet sítě.

Věda
Nejvíce by se u nás v roce 2019 měla proměnit oblast vědy. Nejméně, spíše vůbec, se nepromění zdravotnictví a obchod.

Co bychom měli v lidech v roce 2019 nejvíce podporovat?
Lásku
Positivní vize – Aby lidé skutečně dokázali myslet positivně.
Sebedůvěru


Jan
www.homosignum.cz

neděle 9. prosince 2018

A alergie na elektrosmog je již realitou...Na fakt, že v populaci přibývá lidí, kteří mají alergii na elektrosmog upozornil švédský doktor Örjan Hallberg už v roce 2006. Jeho zpráva, která byla veřejně publikována v několika odborných časopisech je v celém rozsahu přístupná zde.

Doktor Hallberg varoval, že s tím, jak se bude zejména síť mobilního signálu a wifi rozšiřovat a zabírat stále více frekvenčních pásem, bude se zvyšovat i počet lidí u kterých se alergie na elektrosmog začne vyskytovat. V roce 2006 předpokládal, že procento elektrosmogových alergiků bude v roce 2017 kolem 50ti procent. Podle aktuálních studií je v roce 2018 toto číslo 35% a počet lidí s tímto typem alergie se neustále zvyšuje. Kompletní zpráva v angličtině včetně odkazů na další zdroje je dispozici zde. 

Co je to elektrosmog?

Elektrosmogem souhrnně nazýváme elektro-magnetická pole a vlny, která vznikají v důsledku technické činnosti člověka a vykazují účinek na okolní prostředí. Tato problematická pole a vyzařování se vyskytují v menší či větší míře všude tam, kde dochází k přenosu elektrické energie, k používání elektrických zařízení či elmag. vln k přenosu informací (tzv. radiové vlny). Najdeme je tedy jak ve volné přírodě, tak v budovách. 

Podle řady vědců, kteří se problémem elektrosmogu seriozně zabývají má v současnosti zásadní podíl na elektrosmogovém záření právě mobilní komunikace a vše s tím spojené, tedy zejména mobilní signál, wifi, bluetooth, bezdrátové dobíjení.Ochrana proti elektrosmogu

V Německu vyvinuli specielní látky, ze kterých se pro alergiky šijí oděvy - zejména čepice, nebo zástěry. Toto odvědtví se stále rozvíjí a v součastnosti je to bez pochyby jedno z nejperspektivnější. Specielní látky se prodávají například zde. Mezi nejúčinnější přístroje, které jsou schopny zcela působení elektrosmogu eliminovat patří i český vynález Ivana Rybjanského Somavedic - info zde.
Ten se již prodává po celém světe a již dnes je zřejmé, že se jedná o jeden z nejprospěšnějích i nejúspěšnějších českých vynálezů. I kdyby došlo ke spuštění mobilní sítě 5G, která spíše připomíná zbraň hromadného ničení (nezávislé informace o 5G jsou například zde ), tak model Somavedic Medic Uran její působení v bytě i rodinném domě zcela eliminuje.

Následkem působení elektrosmogu jsou časté pocity únavy, vyčerpání, nedostatku energie, bolesti hlavy, migrény, oslabení imunity, a řada dalších... Zejména však vzhledem k předchozímu, může spustit řadu vážných onemocnění. Je zarážející, že přes jasná fakta a řady studií se tím mainstreamová média odmítají zabývat a informace o elektrosmogu buďto nezveřejňují vůbec, nebo je bagatelizují.

Jak z toho ven?

Řešením fakticky všech současných globálních hrozeb, včetně elektrosmogu, kterým lidstvo čelí je uvolnění utajovaných technologií, zejména volné energie. Volnou energii, nebo také "energii z étheru", objevil Nikola Tesla již v roce 1908. Generátor volné energie, který sestrojil byl velikosti hard disku a s automobilem, do kterého jej Tesla instaloval v roce 1931, jel rychlostí 200 km/h. Více informací zde .Volná energie není zdrojem elektrosmogu. Díky informátorům jako je Corey Goode dnes víme, že tyto technologie jsou skutečné a jsou využívány tzv. tajnými vesmírnými programy - více informací zde. 

Jan
www.homosignum.cz


úterý 4. prosince 2018

Buddha před zrozením

Buddha před zrozením

V hlubinách bytí, v tůních života myšlenka vznikla toho, který jest, myšlenka spasit svět, tu němota jež hlasem je tak velkým, že by snést ji nedovedl vesmír, kdyby v zvuk propuklo ticho její pradávné, se pojmem zachvěla. Hned moře hluk svůj velký shluklo v jméno přeslavné, a vichr nes je v dál, a hromů řev. To slovo „Buddha“ znělo. Celý svět tušením chvěl se. V stínu svatých dřev propukl pažit v tisícerý květ, a v nekonečnou píseň ptáků sbor. Vše „Buddha“  šeptalo a jásalo, jak v kruhu hvězd, tak v temném lůně hor. Teď velké To bez oka zíralo po míru všem, po vznešené té duši, jež hodna byla by se Buddhou stát. Ač všude bují sobeckost, jež kruší myšlenku spásy, vidí hvězdou plát přec posléz velkou lásku zázračnou.

Kraj sprahlý byl, a na poušť spražený o krůpěj rosy po rok bezmračnou oblohu marně prosí, znavený tím vedrem vražedným juž zmíral les a lidé žízní hynuli a zvěř.

Po žhavé skále kráčel brahman, kles na kraji strže, věkovitý keř však zadržel jej v pádu osudném. A brahman zíral dolů. Tygřice pod skalou svíjela se. V ukrutném jí oku hořel bol. Jak vichřice ji z tlamy nářek hřměl, neb u prsu dvě mláďata jí žízní zmírala. On zaplakal, a ona zírala svým žhavým okem vzhůru, u trsu kde nad ní visel… Marně chystala se ku skoku, však – k zemi klesala. Tu brahman děl: „Krev moji kdybys pila, svým dětem mléko bysi podala. Mou zhoubou ty šťastnou bysi byla! Však může zhoubou býti mi, co jí je spásou? Matko, zde má jesti krev! O pij, až prs tvůj děti ukojí, snad usne pak v tvém srdci divý hněv, jenž plá z tvých očí, sestro ukrutnice!

Tak děl a hodil šat svůj od sebe a seskočil. A matka vražednice zařvala divoce, až do nebe vnik její děsný hlas, pak vrhla se na oběť svou a tělo sápala ji spárem svým, a země třasla se, tak náhle silná šelma dupala po padlém muži. On se usmíval jí sladce v hrozný hled, a život shas mu blahým vzdechem, neb si zpomínal při skonu svém, že velké lásky kvas byl tygrům připravil… A jeho duch se vznášel v nebes hloub, volný co pták. V tu chvíli vyšla v kraji vzdáleném z komnaty dusné v zahrad vonný vzduch choť králova, jež sličná byla tak, že jasné hvězdy na ni žárlily. Jí teskno bylo v pasu zlaceném, neb pod srdcem jí poupě dřímalo a hlásilo se k světlu… Unylý zor její hledal chlad. Tam kývalo jí loubí srostlé z keřů růžových, a z granátů. Když klesla v chladný mech, bol náhlý schvátil ji. V útrobách svých své dítě cítila a blahý vzdech zrozence přivítal… Pokynul bůh: A jako krůpěj rosy padne v květ, v to děcko vnořil brahmanův se duch.

Tak zrozen Buddha, který spasil svět.

Julius Zeyer
Tento text vyšel dosud pouze jedenkrát a to v roce 1941 v díle „Poesie“.

Julius Zeyer byl ve své době členem většiny okultních společností v Evropě a dosáhl řady vysokých stupňů zasvěcení, ale především poznání. Mimo jiné se u něj učil duchovní práci architekt, sochař a malíř František Bílek…


neděle 28. října 2018

Trump 2018 aneb co se po dvou letech změnilo
Donald Trump už je nějaký ten pátek v úřadu. Od jeho nástupu do funkce prezidenta USA nedošlo ani k útoku na Rusko, ani k útoku na Čínu. Nedošlo k žádné vojenské provokaci, která měla spustit třetí světovou válku. Bombardování Sýrie bylo pouze divadlem, během kterého padaly Tomahawky na jednu budovu určenou k demolici a dvě opuštěná vojenská letiště. V případě zvolení reptiloida Clintonové by zde byl vojenský konflikt s Ruskem nebo Čínou během několika týdnů. Dnes již víme, že generálové z Aliance vyhodnotili Trumpa jako jediného kandidáta, který měl proti Clintonové – představiteli Deep State, reálnou šanci na vítězství. Díky informacím od Davida Wilcocka, res. jeho insiderů víme, že Aliance Trumpa doslova prosila, aby kandidoval. A že se mu do toho po té, co se dozvěděl řadu informací z Pizzagate a dalších, vůbec nechtělo…. Trump měl jednak dostatek finančních prostředků na vedení celé kampaně, takže nemusel čerpat finance od bankovních domů, které vlastní Deep State. Byl dostatečně populární a jeho duchovní úroveň nebo chcete-li „stav jeho vědomí“ by mu neumožnily rozpoutání vojenského konfliktu, jakého by byla schopna Clintonová bez mrknutí oka. Tak zvaná „Aliance“, ale stejně tak „Deep State“, mají dostatek sensibilů a přístrojů, které jsou schopny zcela detailně analyzovat jemnohmotná těla (nejen) lidských bytostí. Obě tyto skupiny uvnitř USA tedy zcela přesně věděly, kdo má jakou šanci a jaké mají záruky, že jejich kandidát je spolehlivý, a do jaké míry je resistentní vůči různým vlivům.

Jsou to již téměř 2 roky, kdy jsem dělal „Trumpovu analýzu“. Donald Trump je od té doby pod těžko představitelným tlakem. Permanentně jsou na něj vedeny různé astrální útoky jak prostřednictvím zkušených černých mágů, tak prostřednictvím sofistikovaných zbraní na kontrolu
a ovlivňování myšlení. Trump už také není ve svém těle sám. V různých intervalech se v jeho aurickém poli objevují parazité, kteří jsou opět záhy jeho „psychotronickou ochrankou“ eliminováni. Stejně tak u něj vnímám přítomnost zvláštní „specializované přisedlé duše“. Jisté je, že Trump má určitou astrální ochranu, kterou mu zajišťuje Aliance. Ovšem ani zdaleka není tak sofistikovaná, jako ta Putinova. Teď se už ale pojďme podívat, jak se na Trumpovi ty poslední dva roky podepsaly.


Jméno a příjmení : Donald Trump
Datum narození: 14.6. 1946
Povolání: 45 prezident USA, datum inaugurace: 20.1.2017

Datum zhotovení analýzy: 12.11.2016

Čakry otevřenost  (údaje v %)
7.SAHASRÁRA 24
6.ÁDŽŇA 71
5.VIŠUDDHI 91
4.ANAHATA 76
3.MANIPURA 100
2.SVADHISTANA 41
1.MULADHARA 64

životní energie: 40 000 vit (průměr USA v roce 2016 - 20 000 vit)
stav aury: 100%
zdravotní stav: 94%
psychický stav: 85%


Datum zhotovení analýzy: 25.10.2018

Čakry  otevřenost (údaje v %)
7.SAHASRÁRA 25
6.ÁDŽŇA 71
5.VIŠUDDHI 79
4.ANAHATA 49
3.MANIPURA 100
2.SVADHISTANA 42
1.MULADHARA 56

životní energie: 27 500 vit (průměr USA v roce 2018 - 21 000 vit)
stav aury: 84%
zdravotní stav: 85%
psychický stav: 86%První, čtvrtá i pátá čakra se přivřely díky různým energetickým útokům na astrální úrovni. Čtvrtá čakra se kromě toho přivřela i čistě z důvodů výkonu funkce Prezidenta USA. Sotva si dokážeme asi představit, kolik vojenských operací USA za dobu, co je Trump ve funkci, provedly, a kolik lidí při tom přišlo o život. Pokud nemáte na srdeční čakře nějaký blok, tak můžete sotva nějaký ten „rozsudek smrti“ podepsat…

Na poměry v politice USA se však u Trumpovy srdeční čakry stále jedná o nadprůměr.

Průměrná otevřenost srdeční čakry „kongresmena“ ve Federálním Kongresu Spojených států amerických činí 25%.


Jan
www.homosignum.cz