úterý 21. května 2019

Polarizace společnosti pokračuje
Polarizace společnosti pokračuje  – kam až to zajde?

Poslední výroky některých politiků tzv. Demobloku, kteří již zcela otevřeně začali veřejně vyzývat k fyzické likvidaci Prezidenta Republiky (zvoleného lidmi v demokratických volbách) a jiných politiků, jejichž názory nejsou v souladu s politikou Bruselu, nám jasně signalizují, že polarizace společnosti se dostala na další stupeň.

Lidé již nejsou schopni nebo ani už nechtějí maskovat své skutečné úmysly a záměry. Stále více je jasnější, kdo je kdo a ke které skupině patří. 

Zjednodušeně řečeno, positivní lidé jsou stále positivnější a negativní negativnější. S tím jak se neustále zvyšuje frekvence vibrací Země a dopadají na Zem stále silnější a silnější energie z vesmíru se bytosti na této planetě rozdělují do dvou skupin. Na ty, kteří se na nové podmínky na Zemi adaptují a na ty, kteří se neadaptují. Vysoké vibrace jsou, opět zjednodušeně řečeno, láska a nízké vibrace nenávist. Tedy ti lidé, kteří se rozhodli zůstat v nízkých vibracích jsou již značně neklidní, neboť tuší, že změna se blíží. Protože se však sami změnit nechtějí, tak se pokoušejí změnit druhé lidi. To je typický jev. Kdo žije v nízkých vibracích dělá vše pro to, aby ho obklopovali. Na druhé straně ten, kdo žije již ve vysokých vibracích se také snaží dělat vše pro to, aby ho vysoké vibrace obklopovali. Tedy zatímco jedna skupina šíří nenávist, tak druhá šíří lásku. 

Přeji z celého srdce těm, kteří se kolem sebe snaží šířit lásku, aby ji nalezli především také sami k sobě, protože bez toho je může druhá skupina ještě pořádně „přidusit“. 

Na závěr tohoto sdělení bych si dovolil citovat Miroslava Zelenku.
 „Jsem láskyplná světelná bytost, ale nejsem blbec.“

S láskou
Jan
www.homosignum.cz
úterý 14. května 2019

Vyhlášení památného stromu
1 Co znamená termín památný strom?

Jedná se o strom (případně také skupinu stromů nebo stromořadí) mimořádné hodnoty, který je chráněný nad rámec běžné obecné ochrany mimolesních dřevin podlé zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Památný strom je tedy strom se zvýšeným (přísnějším) stupněm ochrany a spadá pod zvláště chráněné části naší přírody.

2 Jak v terénu poznám, že se jedná o památný strom?

U památného stromu je vždy instalována tabule s malým státním znakem České republiky a doprovodným nápisem památný strom.

3 Jaké podmínky musí strom splňovat, aby mohl být vyhlášený a chráněný jako památný?

Předpokladem pro vyhlášení památných stromů, jejich skupin a stromořadí je skutečnost, že vytipovaní jedinci naplňují požadavek mimořádného významu. Ten spočívá zejména v jejich vzrůstu
(celková velikost), stáří, biologické a ekologické hodnotě (jedinečné přírodní stanoviště celé řady
organismů - houby, lišejníky, bezobratlí a obratlovci), ale také v hodnotě historické (historické události, součást historický významných objektů a staveb, hraniční stromy), kulturní (regionálně významné stromy či jejich odrůdy, vazba na místní pověsti, příběhy a legendy, souvislost s významnou osobností), estetické a krajinotvorné (vizuálně atraktivní strom, krajinná dominanta) či dendrologické (cenné domácí i introdukované taxony). Konkrétní mimořádnost/jedinečnost daného stromu by měla být vždy jasně zřejmá a doložitelná.

4 Kdo může podat návrh/podnět na vyhlášení památného stromu?

Kterýkoliv občan ČR.

5 Co by měl takový návrh obsahovat?

V návrhu je zapotřebí uvést zejména, o jakou dřevinu se jedná, kde se nachází (na jakém roste pozemku) a také zdůvodnění návrhu (v čem je strom mimořádný a zaslouží si zvýšenou ochranu).

6 Kam se návrh zasílá a kdo je kompetentní k vyhlašování památných stromů?

Návrh se zasílá orgánu ochrany přírody, který je k vyhlašování stromů za památné oprávněný. Pokud daný strom neroste ve zvláště chráněných územích a vojenských újezdech, je k přijímání podnětů a vyhlašování/rušení ochrany památných stromů kompetentní nejčastěji pověřený obecní úřad (příslušný odbor životního prostředí/ochrany přírody) a jemu naroveň postavené úřady statutárních měst. V opačném případě je třeba se obrátit na následující úřady a instituce: správy národních parků (strom roste na území národních parků), správy chráněných krajinných oblastí (strom roste na území CHKO, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek), krajské úřady (strom roste na území přírodní rezervace, přírodní památky), újezdními úřady (strom roste na území vojenských újezdů) a případně také Ministerstvem životního prostředí ČR (strom roste na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy).7 Musí příslušný úřad předloženému návrhu vyhovět?

Nemusí, není zde právní nárok na automatické vyhovění tomuto podnětu, respektive na zahájení řízení o vyhlášení památného stromu. Osoba, která podnět podala, si ale může vyhradit právo být obeznámena s výsledkem jeho podání.

8 Jakým způsobem probíhá vlastní proces vyhlašování památného stromu?

V případě, že příslušný orgán (např. pověřený obecní úřad) shledá návrh jako opodstatněný, tak ho odborně dopracuje, vypracuje oznámení o záměru vyhlásit památný strom nebo skupinu/stromořadí památných stromů a zahájí správní řízení ve věci vyhlášení. Vyhlašovací orgán má také možnost obrátit se ve věci posouzení vhodnosti záměru na příslušné regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s žádostí o odborné stanovisko. Při posuzování se klade značný důraz na zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektivu dalšího vývoje stromů na stanovišti. Stromy jsou vyhlášeny jako památné rozhodnutím orgánu ochrany přírody.

9 Jakým způsobem je zajištěný ochranný režim vyhlášeného památného stromu?

V rámci rozhodnutí o vyhlášení památného stromu by mělo být také stanoveno i ochranné pásmo včetně činností a zásahů, jejichž výkon je možný pouze na základě předchozího souhlasu příslušného
orgánu ochrany přírody (např. pověřený obecní úřad). Pokud tomu tak není má každý strom základní
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm
nad zemí, kde jsou zakázány veškeré činnosti, které by mohly být pro památný strom škodlivé, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod.

10 Kdo má povinnost o památný strom pečovat?

Vždy vlastník stromu, respektive vlastník pozemku, na kterém památný strom roste.

11 Mohu tedy, jako vlastník památného stromu, provést jeho ošetření, např. odříznout suchou nebo překážející větev?

Pouze na základě uděleného souhlasu orgánu ochrany přírody (např. pověřený obecní úřad), neboť ke všem zásahům je ze zákona nutný souhlas orgánu ochrany přírody, který je oprávněn vyhlašovat nebo rušit ochranu památných stromů. Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody by měl vycházet z odborného posouzení potřeby navrhovaných opatření. Z žádosti o udělení souhlasu musí být jasně patrný rozsah zamýšleného zásahu (slovní popis, zákres, zákres do fotodokumentace, projekt). Souhlas je udělován formou správního rozhodnutí, a to pouze tehdy a v takovém rozsahu, který zajišťuje, že nedojde k poškození památného stromu. Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o souhlasu stanoví, za jakých podmínek bude ošetření stromu provedeno. Zásahy musí být provedeny na vysoce odborné úrovni, nejlépe certifikovaným arboristou. Důležitá je také dokumentace zásahu, včetně fotografické, a to před zásahem i po zásahu.12 Lze na péči o památný strom získat finanční podporu?

Ano. Vzhledem k časté finanční náročnosti ošetřování památných stromů je možné využít finanční podpory ze státních dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí, především z Programu péče o krajinu a Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (u obou programů je výše dotace až 100 %). V případě větších projektů lze využít také Operační program Životní prostředí, kde je výše podpory až 85 % s podmínkou minimální hodnoty projektu 250 000 Kč. Podrobné informace k jednotlivým programům je možné získat na stránkách www.dotace.nature.cz.

Další zajímavý článek od Libora Sedláčka o památných stromech v časopise Ochrana přírody:

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/pamatne-stromy-dreviny-mimoradneho-vyznamu/

Kontakt pro další dotazy

Ing. Libor Sedláček, DiS.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

libor.sedlacek@nature.cz, +420 283 069 238

Obrátit se můžete také na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR.

Autor článku: Ing. Libor Sedláček, DiS., fotografie: Jan, www.homosignum.cz
pátek 3. května 2019

S nadprůměrně otevřenou třetí čakrou to jde i bez rukou aneb příběh bezrukého FrantíkaS nadprůměrně otevřenou třetí čakrou to jde i bez rukou aneb příběh bezrukého Frantíka

 František Filip se narodil 20.2.1904 v Orlických horách v obci Jamné nad Orlicí jako syn Štěpána a Mariany Filipových. Narodil se bez rukou. Řídící učitel Cita v jamenské škole ve spolupráci s tamním lékařem a školním radou vymyslel školní lavici, v níž se mohl František naučit psát nohama. Naučil se toho však mnohem více, například nohou přehodil kamenem místní kostel.
Patřil mezi první chovance Jedličkova ústavu. Rychle si zvykl na prostředí ústavu i kolektiv postižených dětí. Jeho přísný a náročný učitel pan Bakule jej motivoval heslem: Chci a proto umím!
 Začátkem roku 1919 se ředitel Bakule neshodl s profesorem Jedličkou, předsedou Spolku pro léčbu a výchovu mrzáků a rachitiků, dal výpověď a založil Bakulův ústav pro výchovu životem a prací, kam ho následovala většina dětí včetně Frantíka. 

Nejslavnější část jeho života začala v roce 1920 kdy se naučil řídit automobil, jak jinak než nohama…  Byl také členem Bakulova pěveckého sboru, který byl v roce 1923 pozván do USA. Veškeré náklady pokryl prezident Masaryk půlmilionovým darem. Frantík měl ve zvyku při pozdravu podávat svou pravou nohu. A takto si potřásl v USA s prezidentem Hardingem i s Henry Fordem, od kterého dostal darem Forda s nožním ovládáním, se kterým se pak proháněl nejraději od Národního divadla na Malostranské náměstí a zpět. Nutno dodat, že byl vůbec jedním z prvních řidičů. Napsal knihu a řadu novinových článků, podnikal v různých oborech, dvakrát se oženil a dvakrát byl otcem. Byl o něm natočen krátký film „Bezruký šofér“, který se promítal ještě za jeho života. Zemřel náhle v roce 1957. 

Dokázal tolik věcí během jedné inkarnace, že jiní na ně potřebují i dvacet životů. Jednalo se pravděpodobně o vysokou duchovní bytost, která si udělala během jedné své inkarnace těžkou karmu. Takto si ji následně celou vyčistil. Kromě silně nadprůměrně otevřené třetí čakry měl také vysoko nad průměrem srdeční i krční čakru. Lidmi byl milován a vše dělal s láskou. Vždy měl dobrou náladu a rozdával radost na všechny strany. Je ztělesněním toho, že vůle spolu s láskou (3+4 čakra) překoná jakékoli těžkosti včetně těžkých tělesných handicapů.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem


Zde se můžete podívat na záběry z filmu „Bezruký šofér“ a také na exklusivní záběry z filmu o Bakulově ústavu z roku 1920, kdy bylo Frantíkovi 16 let. Část o Frantíkovi začíná po 4té minutě.


Jan
www.homosignum.cz

Tento článek smí být volně šířen včetně tohoto textu a odkazu na zdroj: https://homosignum.blogspot.com/2019/05/s-nadprumerne-otevrenou-treti-cakrou-to.html
úterý 23. dubna 2019

Vibrogymnastika aneb jak si vydupat dlouhověkostVibrogymnastika aneb jak si vydupat dlouhověkost

Akademik Alexander Alexandrovič Mikulin (1895 - 1985) – byl hlavní konstruktér Moskevského závodu na výrobu leteckých motorů. Po té co ve svých 50ti letech dostal infarkt, začal během svého pobytu v nemocnici přehodnocovat svůj dosavadní přístup ke zdravý a životu. Po svém zotavení začal studovat všechny možné způsoby zachování zdraví a prodloužení života. Ve svých 76ti letech se přihlásil na Lékařskou fakultu, kde v roce 1975 složil zkoušky na výbornou a další rok obhájil svou disertační práci. Veškeré své léčebné postupy zkoušel sám na sobě.  Nakonec vynalezl vlastní cvičení, které skutečně dokáže prodloužit život. V 50ti letech to s ním po těžkém infarktu vypadalo opravdu špatně. Díky svému cvičení se dožil v perfektní kondici 90ti let! Po té, co obhájil disertační práci, tak vše sepsal v knize „Aktivní dlouhověkost“. Ta vyšla v roce 1977 v Moskvě. Poprvé a naposled. Oficiální věda jeho cvičení odmítla. Dnes již víme, že cílem oficiální vědy není lidem pomáhat nýbrž je zotročovat a cílem dnešního lékařství není lidi uzdravovat, nýbrž je léčit. Zdravý člověk je doslova noční můrou farmaceutické mafie.


popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Své cvičení nazval „Vibrogymnastika“ a je až na první pohled neuvěřitelně jednoduché. Prostě stačí si párkrát za den podupnout :) Ovšem nesmíte zvedat paty do větší výšky než 2 - 3 cm nad zem. Mikulin zjistil, že při tomto cvičení proběhne totéž, co při běhu a chůzi. Díky chlopním v žilách dostane krev rázný impuls pro vzestupný pohyb.  Tyto lehké otřesy stimulují pulzování krve v žilách, eliminují hromadění toxinů a krevní sraženiny v okolí chlopní v žilách. Jsou efektivní pomocí při prevenci a léčbě různých onemocnění vnitřních orgánů, prostředkem na prevenci trombózy a dokonce i infarktu. Stačí si takto zadupat v sériích 30ti dupnutí 5x za den.

Informace v ruštině:
https://journalist73.blogspot.com/2017/01/blog-post_809.html
https://econet.ru/articles/118463-sekret-aktivnogo-dolgoletiya-vibrogimnastika-akademika-mikulina
https://zen.yandex.ru/media/7minut/sistema-aktivnogo-dolgoletiia-ot-akademika-mikulina-po-vashim-prosbam-5c138728403b6d00ac337b45Jan 
www.homosignum.cz

Tento článek smí být volně šířen včetně tohoto textu a odkazu na zdroj: https://homosignum.blogspot.com/2019/04/vibrogymnastika-akademik-alexander.html
pondělí 15. dubna 2019

2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů2-4-5 Čakrová triáda úspěšných vztahů

Pro dobré partnerské vztahy, které v této době řeší snad každý, je klíčové dobré fungování druhé, čtvrté a páté čakry. Čím více jsou čakry otevřené a aktivnější, tím úspěšnější jsme v navazování nových vztahů, a to nejen partnerských, ale také přátelských, pracovních, sousedských, atd. S tím jak se tyto čakry otevírají, se také pročišťují a profiltrovávají současné vztahy.
To si lze obrazně představit například takto: Čím více na čakrách pracujete, tím více září. Lidé, kteří mají v čakrách bloky a nepracují na sobě, nebo se přímo rozhodli setrvat v nízkých vibracích, si lze představit jako lidi, kteří setrvávají v temnotě a mají rádi tmu. Proto jim vaše světlo začne více a více vadit. Budou se tedy pokoušet jej utlumit – tedy vám čakry blokovat. To se projevuje vyvoláváním konfliktů, situací s těžkou negativní energií. Během těchto konfliktů z vás budou energii vysávat (často vědomě). Lidé v nízkých vibracích, kteří se pohybují v duchovní sféře, si to pro sebe vykládají tak, že jim berete světlo, které náleží jim. Asi si dnes již nikdo nedělá iluze, že lidé, kteří se zaštiťují duchovnem, jsou vždy jen osvícení láskyplní lidé. I zde jsou lidé, kteří se vědomě rozhodli být na té „druhé“ straně až do konce inkarnace. Naopak lidé, kteří mají tyto čakry v pořádku, k sobě budete přitahovat. Přirozeně se začnou dostávat do vašeho života. Tito lidé naopak budou vyvolávat situace, ve kterých bude energie proudit oběma směry.

Čím více se otevírá srdeční čakra, tím více jsme citlivější. Proto začneme přirozeně cítit s kým nám je dobře a s kým ne. Kdo v kolektivu nám blízkých lidí vyzařuje spíše positivně a kdo spíše negativně. Jedna z věcí, jak lze alespoň přibližně rozpoznat stav srdeční čakry, je také slovník, jaký člověk používá. Čím více hrubých a sprostých slov, urážek a narážek na druhé, tím větší blok v čakře a naopak čím více vytříbených, laskavých, krásných slov, upřímnosti, tolerance a taktnosti, tím  více bývá čakra otevřená.

Pátá čakra je komunikační v nejširším slova smyslu. Komunikací je také hudba, kreslení, sochařství a výtvarné umění vůbec. Pokud si chceme krční čakru otevřít, je také třeba říkat co si myslíme, umět naslouchat druhým, být upřímný k sobě i druhým, nestydět se říci svůj názor v kolektivu, i když může být odlišný od většinového názoru. Patří sem ale také umění mlčet.

Druhá čakra má kromě sexuality na starosti také vztahy s druhými lidmi a hojnost. Souvisí také s emoční stabilitou a smyslovostí. Je tedy zřejmé, že ani bez dobře fungující druhé čakry nemůžeme mít dobře fungující vztahy.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

Pro kvalitní dlouhodobé partnerské vztahy, pro lásku na celý život, je třeba pracovat zejména na těchto čakrách. Je však vždy třeba počítat s tím, že ani otevřená srdeční čakra nás neochrání před možným karmickým setkáním. Když nám do života přijde člověk, který nás přitahuje, je na nižší nejen emoční úrovni, odmítá na sobě pracovat a doslova z nás vysává energii, tak se téměř jistě jedná o nějakého karmického partnera. Pokud máme dostatek sebelásky, tak takovýto vztah dokážeme vždy včas ukončit a poučit se z něj. Když navíc poznáme, že se o karmického partnera jedná, tak si to můžeme sami u sebe, na své straně vyčistit. Práci za druhé dělat nemůžeme. Takovýto partner si následně najde jiného, se kterým si bude moci prožít co potřebuje. Tak to jde stále dokola, dokud nepochopíme a nepoučíme se z chyb, které jsme udělali nejen v tomto, ale i v minulých životech.


Jan
www.homosignum.cz

Tento článek smí být volně šířen včetně tohoto textu a odkazu na zdroj: https://homosignum.blogspot.com/2019/04/2-4-5-cakrova-triada-uspesnych-vztahu.html
neděle 7. dubna 2019

Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit
Jak je lidstvo dlouhodobě ovládáno a jak se z toho vymanit


Existuje snad nekonečné množství pojednání a textů na téma, jak lidská civilizace na Zemi funguje, a jakým způsobem je dlouhodobě řízena a ovládána. Pyramida ovládání je popisována různě, včetně odlišných názorů, jaké bytosti jsou na vrcholu této pyramidy. Jen namátkou uvádím Rothschildy a Rockefellery, Vatikán, jezuity, zednáře, ilumináty, archonty, či mimozemské entity jako jsou například reptiloidi. Panují shodné názory v oblasti časového zařazení, většinou je uváděna doba Babylonu, domnívám se, že tímto není myšlen počátek dlouhodobého ovlivňování dění na Zemi, ale konec posledního systému ovládání významné části lidstva.   Nehodlám se věnovat přesnému určení, kdo je na vrcholu, i když nějaký názor projevím. Mým cílem je sdělit svůj názor, jakým způsobem se to děje, případně naznačit, jaká forma by mohla být úspěšná pro vymanění se z tohoto ovládání. Soudím, že pokud by můj předpoklad o formě ovládání byl správný a rovněž by byla známa vhodná forma pro vymanění se z tohoto ovládání, není již tak podstatné, kdo je na vrcholu pyramidy ani přesný časový rámec ovládání. Proto bych byl rád, aby následující text byl vnímán z tohoto zorného úhlu a koncentrace pozornosti nebyla upírána na časový rámec nebo přesnou strukturu vládnoucí vrstvy, ani způsobu jejího vzniku či důvody jejich činnosti.

    Začnu hypotetickými předpoklady, kdy, jak a proč toto ovládání vzniklo, i když jak jsem uvedl, nepovažuji to pro účely tohoto textu za podstatné. Z pohledu konkrétního posuzovatele se tato část může jevit jako nevěrohodná, nemělo by to však mít zásadní vliv na posuzování druhé a třetí části. Samozřejmě nelze opomenout známou myšlenku, že podmínky vzniku ovlivňují celý fenomén.    Vycházím z předpokladu, že Sluneční soustava stále je, či byla, v jakémsi pásmu na pomezí mezi hvězdnými soustavami ovládanými mammaloidy, tedy bytostmi velmi blízkými nám lidem a reptiloidy, tj. humanoidy plazího typu. Z toho důvodu docházelo k četným konfliktům a bojům ve snaze Sluneční soustavu a zejména naši planetu ovládnout jednou ze stran tohoto dlouhodobého konfliktu. Vzhledem k tomu, že se zdá, že planeta je zajímavá pro obě tyto formy inteligentního života a ani jedna ze stran nemá zájem na jejím zničení, došlo k dohodě na úrovni zřejmě galaktických uskupení mammaloidů a reptiloidů o nepřenášení válečných konfliktů na planetu Zemi.

     Lidstvo v době uzavření této dohody planetu víceméně ovládalo, proto mu byla ponechána zdánlivě svobodná vůle k vlastnímu vývoji. Reptiloidní civilizace, které se považují za původní obyvatele planety, se však nikdy nevzdaly své touhy po jejím ovládnutí. Vzhledem k uzavřené dohodě, však nemohly použít násilné prostředky, přestože jejich technologická a vojenská převaha by jim toto umožňovala poměrně velmi snadno, ovšem za předpokladu, že by nezasáhla jiná mimozemská vojenská síla, což by však mohlo vést ke zničení převážné části života na Zemi. Proto vytvořily plán ovládnutí Země prostřednictvím systému, ve kterém by byla moc nad planetou v rukou velmi úzkého okruhu lidí, který by pak předal dobrovolně vládu nad planetou reptiloidním civilizacím pod různými možnými záminkami.

   Například, že jsou to bohové z našich bájí, kteří lidstvo stvořili, a protože si lidstvo evidentně neumí vládnout samo, což je vidět na stavu planety a neustálých bojích, tak přišli převzít vládu nad Zemí a dát to zde do pořádku. Ovšem s vysvětlením, že se jedná o přechodnou dobu a formu vládnutí na způsob krizového managementu. Teorií a hypotéz podobného druhu je na internetu a v knihách opravdu hodně. Osobně jsem pevně přesvědčen, že toto je cílená desinformace, protože většina ras na Zemi, ne-li všechny, nejsou původními zde vyvinutými rasami, ať už přirozeně či za přispění vyšších civilizací, ale jsou zde imigranty z jiných hvězdných systému. Například dle mých informací bílá rasa Praslovanů přišla z hvězdného systému Vegy.            Za tímto účelem se na naší planetu, přibližně v době kolem roku 3 500 před naším letopočtem pravděpodobně do oblasti Babylonu, inkarnovaly do vládnoucích rodů reptiloidní duše, tj. duše, které byly v předchozích inkarnacích v reptiloidních tělech.    V těchto dobách již neexistovaly rozvinuté civilizace typu Atlantidy, Lemurie či Hyperoborey  S největší pravděpodobností lidské bytosti zde žijící se zdály pro tuto úlohu vhodné a také je mohly geneticky snáze ovlivňovat. Rovněž jejich emoční výbava odpovídala plánovaným účelům. Z jejich pohledu by bylo nejvhodnější se inkarnovat do Praslovanů, ale vzhledem k velké rozdílnosti frekvence vibrací to nebylo možné.

   Lidské bytosti s reptiloidními dušemi se vyznačovaly a stále vyznačují vysokou inteligencí a absencí emocí. Nutno však chápat, že emocí jak pozitivních, tak i negativních. Tato psychická výbava je přímo předurčovala k ovládání ostatních lidí, protože je absolutně neomezovaly při jejich jednání takové emoce jako je láska, soucit, lítost, svědomí a podobně. Po určité době rody s takto inkarnovanými bytostmi ovládly část populace na Zemi a postupně víceméně celou planetu. K tomu přispěla mimo jiné i výrazná informační podpora zřejmě i technologická, která zapříčinila rychlý rozvoj tehdejší civilizace.   S určitou mírou pravděpodobnosti zde inkarnované reptiloidní duše měly vzhledem ke svým znalostem a podpoře zvenčí vypracovaný systém, který jim zajišťoval opětovné inkarnace do toho samého rodu či rodiny, čímž byla zachována kontinuita vládnutí stále stejných duší. O principu fungování tohoto systému nemám, a doufám, že zatím, bližší informace. Jedna z možných variant je taková, že v přechodné fázi, tj. po své smrti neodešly tyto duše do barda, případně se ihned znovu neinkarnovaly, ale fungovaly jako přisedlíci u dalších vlivných osob dané civilizace a výrazně ovlivňovaly jejich rozhodování. Když přišla vhodná doba, inkarnovaly se do počatého dítěte - pokračovatele rodu. Předpokládám, že tento systém do značné míry funguje až do dnešní doby.

    Domnívám se, že existuje možnost, že tyto rody ve spolupráci s vnějšími mimozemskými silami pracovaly na genetických úpravách dalších lidských bytostí, aby si tak vytvořily vrstvu, která by se v dnešní terminologii dala označit jako vyšší obslužné vrstvy. Principem těchto genetických úprav bylo opět zvýšení IQ a odstranění emocí. Tyto vyšší obslužné vrstvy jsou dnes mnohými označovány jako vrchol pyramidy.   Jak jsem již na začátku zmínil, tento uvedený příběh jsou mé spekulativní informace a je vhodné k nim takto přistupovat. To, co považuji za podstatné, zejména z pohledu naší současnosti a blízké budoucnosti je to, jakou formou se stále daří této vrstvě specifických lidských bytostí ovládat víceméně celý svět. Předpokládám, ale v podstatě o tom vůbec nepochybuji, že tito do značné míry stále ještě lidé, mají při své vysoké inteligenci i ve srovnání s velkou většinou lidí včetně vědců, ale i esoteriků a konspiračních teoretiků, informace a poznání, které jim umožňují realizovat své plány a ovládat planetu. Také je nutno vzít v úvahu, že jejich plánování vzhledem k opakovaným inkarnacím do stejných rodin, zdaleka není omezeno jedním lidským životem a plánují opravdu velmi dlouhodobě a mají tím velký předstih a velkou výhodu před ostatní lidskou společností.

   Samozřejmě nemám detailnější vědomosti o tom, co vše patří do okruhu jejich poznání, ale dá se předpokládat, že jejich poznání obsahuje i informace, které zde na planetě zatím uvádějí badatelé mimo oblast oficiální vědy, a oni rozhodně nejsou touto víceméně materialistickou vědou nijak omezováni. Za předpokladu, že jsou schopni vědomé a opakované inkarnace do stále stejných rodů, by bylo opravdu podivné, pokud by vycházeli z vědeckého materialismu. Pokud vyjdeme z předpokladu, o jaké bytosti se jedná, a že přicházejí z civilizací, jejichž trvání mnoho násobně převyšuje trvání naší civilizace, tak je poměrně snadné učinit logický závěr, že i jejich poznání výrazně převyšuje naše poznání.   Nevím, zda přímo vycházejí z předpokladu, že vše je jen vědomí, ale velmi pravděpodobně vycházejí z předpokladu či vědění, že si svým vědomím tvoříme vlastní realitu. Každá lidská bytost a lidstvo jako takové si tvoří vlastní realitu a tím i svoji přítomnost a budoucnost. Jak tedy mohou ovládat lidské bytosti tak, aby si tvořily realitu a budoucnost dle jejich představ a záměrů, když každá lidská bytost má sílu tvořit si svoji vlastní realitu? Toto je rozhodující otázka dle mého názoru ve vývoji lidstva v posledních dejme tomu pěti tisících letech. Podle čeho si tvoříme svým vědomím realitu? Nepochybně podle svých představ o tom, jak by tato realita, případně budoucnost měla vypadat. Není tudíž mnohem jednodušší, než všechny mocenské prostředky včetně vojenských, vytvořit a vložit do myslí lidí vize a představy o tom, jak by měla realita vypadat?   Proto byly vytvořeny a vloženy do myslí lidí a celého lidstva dlouhodobou manipulací různé obrazy naší reality, podle kterých si my lidé tvoříme svojí realitu. Svým způsobem je to vlastně geniální způsob ovládání lidstva. Osvícenci, kteří se snažili v historii lidstva tyto falešné obrazy reality odhalit, většinou neskončili dobře. Národy, které měly jiné vize reality, byly většinou vyhubeny, nebo přežívají zcela na okraji, bez možnosti ovlivnit běh našeho světa.

   Všechny náboženské ideologie včetně vědy, která se dnes již také dá vzhledem k neudržitelnosti jejich dogmat celkem úspěšně zařadit mezi náboženství, vytvářejí lidstvu obrazy, podle kterých si vytváří svoji realitu. V novodobé společnosti, kde začínaly selhávat náboženské ideologie, byly vytvořeny nové obrazy typů konzumní společnosti s iluzí nedostatku. Vzhledem k dlouhodobému plánování těchto rodů je možné sledovat v dějinách, jak se vize a obrazy reality stále přizpůsobovaly vývoji v poznání lidstva, a jak v okamžiku jejich neudržitelnosti se vždy objevily nové manipulační obrazy. Jedním z takových příkladů je doba, kdy se různá náboženství v jejich dogmatické podobě stala pro intelektuálně vyspělé lidi neudržitelná, a tak byl lidstvu předložen materialismus. Když se pro jisté vrstvy stal materialismus nedostatečným popisem reality, objevil se New Age. A objevují se stále nové vize a obrazy, například Tajemství amenti nebo Wing makers.

   Samozřejmě, aby tyto obrazy byly přitažlivé, a přilákaly určité množství lidí, obsahovaly téměř vždy částečně pravdivé popisy reality, nebo uváděly popisy určitého modelu reality z určitého úhlu pohledu. Takový model může popisovat realitu pravdivě, ale již nikdy není sděleno, že se jedná o model reality pouze z jednoho úhlu pohledu. Pokud však chceme porozumět realitě v celé její komplexnosti, musíme vzít v úvahu více modelů z různých úhlů pohledu a chápat, že tyto modely jsou vzájemně pouze zdánlivě rozporné. Tato zdánlivá rozpornost je dána naším subjektivním vnímáním reality a vzhledem k omezením našich myslí, které odpovídají našemu vývojovému stupni, naší nedostatečnou schopností vnímat realitu komplexně. Uvádím pouze známé příklady ze současnosti, protože tento mechanismus manipulace lidstvem se dá vystopovat v celé historii.   Další stránkou manipulace je právě předkládání konkrétního modelu reality jako jediného pro určitou část lidstva a pro jinou část lidstva je zase předkládán jiný konkrétní model reality. Vzájemné zdánlivé rozpory těchto popisů modelů reality jsou další formou ovládání, protože konflikty mezi jednotlivými částmi lidstva majícími jiný model reality, o němž jsou přesvědčeny, že je modelem jediným, jsou opět ideální formou ovládání lidstva v rámci hesla "rozděl a panuj". Opět názorným příkladem jsou konflikty mezi stoupenci různých náboženství. Zajímavé je pozorovat to operativní plánování. V době, kdy se zdálo, že náboženský fanatismus už není tou hlavní hnací silou konfliktů, vytvořil se nový zásadní konflikt kapitalismus versus socialismus. V okamžiku odplynutí tohoto konfliktu je opět na scénu přiveden náboženský fanatismus.  Forma vkládání vizí a obrazů reality se v průběhu doby logicky měnila a vždy se přizpůsobovala konkrétním podmínkám a stavu lidstva, v té které části planety. Každá i původně dobrá idea byla k těmto účelům využita či spíše zneužita. Klasickou ukázkou, a pro nás zřejmě nejnázornější, je učení Krista. Toto učení bylo deformováno do podoby, která s původním učením již nemá mnoho společného a jeho forma v podobě církevního křesťanství je pro mnoho lidí názorným příkladem, jak ovládat lidi k tomu, aby věrně a s přesvědčením sloužili systému. Obdobně je to i s judaismem a islámem, ale nedělejme si zvláštní iluze o hinduismu ani o buddhismu.

   Pro lidi, kteří se již nenechají ovlivňovat přímo náboženstvím, bylo vytvořeno nové "náboženství", které by se s jistou nadsázkou dalo nazvat konzumismem.   Zdálo by se, že v době internetu a televize by se lidé automaticky mohli probouzet, ale tato média naopak ve své převážné většině opět velmi urputně manipulují lidmi k vytváření falešných obrazů reality a tím i vizí budoucnosti, které slouží zájmům těch, kterým můžeme říkat dejme tomu globální elity. Tyto obrazy reality a vize budoucnosti jsou vmanipulovávány i do myslí tak zvaných obslužných elit, takže ani ony nejednají zdaleka svobodně, jak si zřejmě velká většina z nich myslí a tvoří si realitu k obrazu těch, kteří je řídí.   Nejsem v žádném případě pesimista a nepochybuji, že v dnešní době je již hodně lidí, kteří si tvoří vize budoucnosti odlišné od těch, které se nám snaží vnutit globální elity. Zásadní nedostatek z pohledu možné úspěšnosti je ten, že tyto vize jsou značně roztříštěné, což účinnost těchto vizí značně oslabuje. Vize globálních elit a jejich představa o budoucnosti je jednoznačná a je to moc nad lidmi a ovládání planety. Mnoho filmových děl a mnoho i zdánlivě odhalujících informací o NWO jsou manipulací snažící se nás přesvědčit, že toto je budoucnost lidstva a že lidstvo nemá jinou šanci.

   Určitým omezením mnoha lidí je, že jejich vize budoucnosti a omlouvám se, že budu poněkud tvrdší a asi nespravedlivý, se pohybuje v rozmezí - máslo bude o dvacet korun lacinější, nebo že Babiš nebude předsedou vlády. A nejedná se zdaleka jen o lidi intelektuálně slabé. Jak potom mohou naše vize konkurovat vizi nám stále vkládanou do myslí dlouhodobým organizovaným působením na základě velmi kvalitně vytvořeného plánu. Tato jejich vize reality je již bohužel obsažena i v morfogenetickém poli lidstva.   Vize probuzených jedinců jsou v mnoha případech i kvalitní, ale chybí jim sjednocující prvek. Každý jsme specifická bytost, a tak máme i odlišné představy o tom, jak by naše budoucnost měla vypadat. To výrazně ztěžuje realizaci našich vizí oproti sjednocené vizi globálních elit. I když jsou naše vize sebenádhernější jsou rozličné a zejména v technických detailech, jak by budoucnost měla vypadat.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem

   Přemýšlel jsem, jak tuto názorovou rozdílnost překonat, jak najít nějaký sjednocující prvek, který by vyhovoval všem. Dospěl jsem k závěru, že pokud by měl být takový prvek úspěšný, nemůže jím být žádný technologický stav společnosti ani ideální systém. Tou sjednocující vizí reality přijatelnou pro všechny může být jen pocit lidského štěstí a harmonie. Něco jako ráj na Zemi a ráj je něco podobného jako štěstí. Štěstí je stav mysli, stav duše. Ráj není místo někde na nebi nebo ve vesmíru, ale ráj je místo (prostředí), kde stavem naší duše je štěstí, kde jsme v harmonii sami se sebou, s jinými lidmi a bytostmi a s přírodou.

   Myslím, že na vizi takovéto budoucnosti se můžeme všichni shodnout a pěstovat ji ve svých myslích stále a co nejčastěji. To je aktivita, ve které nám žádné globální elity nemohou nijak zabránit. A jak se doporučuje téměř ve všech oblastech tzv. duchovna, vytvořme si vizi, neustále si ji představujme a nechme na vesmíru, jakou formou ji bude realizovat.

   Považuji za nutné zdůraznit, že by to samozřejmě neměla být jediná aktivita, kterou budeme vykonávat ve prospěch pozitivní budoucnosti. Je to ale aktivita, která nás nestojí žádné zvláštní úsilí a může ji vykonávat absolutně každý a každodenně. Příkladem takové vize je druhá část meditace na posílení egregoru slovanství a pozitivní budoucnosti. Tato meditace je ke stažení zde:

https://uloz.to/!uCgnHr0ROBfu/miroslav-zelenka-meditace-na-posileni-egregoru-slovanstvi-a-pozitivni-budoucnosti-mp3 Další věcí, o které se domnívám, že by mohla výrazně prospět na naší cestě k pozitivní budoucnosti je práce se srdeční čakrou. Každý člověk může v podstatě kdykoliv a kdekoliv při většině činností přijímat energii sedmou čakrou do srdeční čakry a ze srdeční čakry pak tuto energii posílat do svého okolí. Tuto aktivitu je možné v podstatě vykonávat neustále i při běžných denních činnostech a dokonce i při mnoha pracovních povinnostech. Důležitá je jen koncentrace pozornosti. Při delším takovémto působení je reálné, že se zprůtočníme a energie bude protékat do prostoru stále i například při našem spánku a bude stačit jen dvakrát či třikrát denně se na tuto činnost koncentrovat. Tato energie pak bude působit na celé naše okolí. Když si představíme, že tuto aktivitu bude vykonávat například deset tisíc lidí každodenně a stále, a myslím, že to není nereálné, a dokonce by to mohlo postupně narůstat, tak zde bude deset či postupně dvacet tisíc generátorů energie lásky, z kterých bude tato energie neustále plynout. Energie lásky bude zaplňovat celý náš prostor a pronikat všemi bytostmi, které se v něm vyskytují. Jedná se o příjem božské čiré energie a její transformace na energii srdeční čakry a božské energie je nekonečné množství, takže se nemusíme obávat, že bychom ji vyčerpali. Čím více lidí bude tuto aktivitu vykonávat, tím více to bude působit na ostatní a budou se přidávat další a další lidé a tato aktivita by se mohla šířit, doufejme i geometrickou řadou. Jsem opravdu přesvědčen o účinnosti této aktivity. Mnoho lidí, kteří se nechali inspirovat a začali pracovat se srdeční čakrou již má svoji individuální zkušenost s tím, jak energie srdeční čakry pomáhá měnit sebe i okolí.

Krátká meditace na tvoření generátoru srdeční čakry ke stažení zde:


  Nyní se jedná jen o to, aby lidé začali být opravdu takto aktivní. Nestojí to ani čas ani námahu. Je možné tuto aktivitu vykonávat kdekoliv a kdykoliv při jakékoliv činnosti. Kromě všeobecné prospěšnosti to bude mít i silný kladný vliv na každého, kdo se stane generátorem energie lásky, protože neustále bude zprůtočňovat svoji sedmou a čtvrtou čakru a spojku mezi nimi.

   Dalším nezanedbatelným efektem je to, že bytosti, které nám vládnou, jsou bez emocí a to z hlediska jejich vývoje velmi dlouhodobě v kategorii tisíců let. Jak geneticky, tak i v osobních morfogenetických polích vzhledem k absenci emocí nemají ani receptory na energii lásky. Nejsou schopny ji vnímat. Takže kromě toho, že nemají žádnou možnost nám v uvedené aktivitě bránit, samozřejmě kromě vytváření negativních situací jakou jsou válečné konflikty a krize, bude tato energie působit i na ně, přestože ji nebudou vnímat. Je to podobné jako radioaktivita. Nejsme schopni ji přímo vnímat, ale přesto na nás působí. Tyto bytosti energii lásky necítí ani nevnímají, a tak ani nemají důvod se jí bránit kromě toho, že je problém, jak se jí bránit. V současné době nemám dostatek informací, jak by to na ně mělo působit, ale mělo by to oslabovat jejich síly minimálně ve směru agresivity vůči ostatním.


   Je jen na nás, zda si budeme tvořit realitu, dle představ globálních elit, nebo dle našich představ. Na závěr bych si dovolil ocitovat jednu myšlenku. Naše poznání je velmi důležité a je základem našich pozitivních aktivit ale:

Není důležité věřit či dokonce vědět, ale důležité je konat.

Miroslav Zelenka
http://miroslav-zelenka.cz/

Tento článek smí být volně šířen včetně tohoto textu a odkazu na zdroj: https://homosignum.blogspot.com/2019/04/jak-je-lidstvo-dlouhodobe-ovladano-jak.html