neděle 5. února 2023

Dějiny organizačních struktur lidí svobodomyslných, vlastenců a nepodvolených v Českých zemích, nebo-li úspěchy českých kacířů a dezinformátorů od století třináctého do současnosti aneb Lux Lucet in Tenebris

 

Přísaha „Omladiny“ pod slovanskou lípou, Alfons Mucha 1894

Dějiny organizačních struktur lidí svobodomyslných, vlastenců a nepodvolených v Českých zemích, nebo-li úspěchy českých kacířů a dezinformátorů od století třináctého do současnosti aneb Lux Lucet in Tenebris

 Čím více totalitní režimy utahují šrouby svojí tyranské moci, tím více se svobodomyslní lidé začínají spojovat a bránit se. Poznání naší minulosti nás v tomto období může nejen obohatit jaksi kulturně, ale také nám může doslova umožnit přežití.

V poslední době slýchám stále častěji z řady moudrých úst slova o „buňkách pozitivní deviace“ a potřebě se spojovat se stejně smýšlejícími lidmi na lokální úrovni po celém území naší krásné země. To jsou  slova velmi správná a ještě nadějnější je skutečnost, že již nezůstává pouze u slov! Doba kovidismu toto spojování dobrých lidí výrazně nastartovala a dnes už máme dokonce několik takovýchto platforem s celorepublikovou sítí, které se postupně rozrůstají. Pokud se však podíváme do našich dějin, najdeme až možná překvapivě mnoho stop po takových svobodných skupinách s organizační strukturou napříč naší zemí, nebo regiony. Z činů našich statečných a vynalézavých předků můžeme čerpat jak zkušenosti, tak naději!

Valdenští

První takováto „rebelská“ organizace se u nás začala formovat již ve 13. století a byla tak úspěšná, že se o ní z dějepisu příliš nedozvíme. Jedná se o tzv. skupinu Valdenských. To byla první známá a úspěšná organizace, která se snažila o reformu nejen církevní, ale také celospolečenskou jež šla, jak se říká „ze zdola“ a vznikla mezi obyčejnými lidmi. Dějiny tohoto reformního hnutí s jejím zakladatelem Valdesem z Lyonu začínají v polovině 12. století. Protože poměry v tehdejší Evropě byli víceméně všude stejné, tak se i hnutí šířilo napříč různými státy. K nám se dostalo z jihu. Myšlenky Valdenských pronikali skrze husté pohraniční lesy z Rakouska do Jižních Čech, kde se podařilo vytvořit opravdu velmi silnou základnu. Největší zastoupení měli na panství pánů z Hradce. Je známo, že se také rádi scházeli v místech starých slovanských svatyní, jakou je například Kněžská skála, nedaleko Staňkovského rybníka na Třeboňsku. V hlubokých pohraničních hvozdech bylo bezpečno, a proto první hromadná setkání probíhala pouze zde.  S jejich myšlenkami se zde seznámil také mladý syn jednoho chudého zemana z Trocnova. Tehdejší mocipán Oldřich III. z Hradce nebyl u svých poddaných oblíbený. Jako osvícený panovník se jistě nechoval. A pravděpodobně i díky tomu se na jeho panství vytvořila nejsilnější základna. Vypovídající je informace z Bednárce. „V Bednárci, na statcích pánů z Hradce, byli valdenští všichni s výjimkou rychtáře, lazebníka a obecního pastýře. Udržovali spojení s Prahou, Znojmem a s Bavorskem. V jejich domech se konala několikrát do roka shromáždění za účasti pravidelně přicházejících valdenských kazatelů.“
Když Oldřich zjistil kolik „buněk pozitivní deviace“ mu už na jeho panství úřaduje, tak musel být vzteky bez sebe. Velmi brzy pochopil, že jeho silové složky nejsou schopny si s takovým množstvím valdenských poradit. Odhodlal se tak k zoufalému kroku, jež se s ostudou zapsal do dějin a taktéž se o něm v hodinách dějepisu příliš nedozvíte.

První křížová výprava v Čechách

Asi vás také učili, že první křížová výprava do Čech se konala roku 1420 proti Husitům. Ve skutečnosti se konala už roku 1340 a to na přímou žádost Oldřicha III., který tuto výpravu proti svým vlastním lidem sám vedl!

Kterak chtěli„Hradec a láska porazit ves a nenávist“


Křížová výprava byla vyhlášena papežem Benediktem XII. Dne 6.3.1340 oficiálně jako výprava proti „českým kacířům“. A co vlastně oni kacíři dělali tak strašného? Například se dochovala informace, že byli „podezříváni z páchání krádeží a násilí na vzorných věřících.“  Z tak hrozných činů se jistě musela papeži zatočit hlava! Proto dostala výprava privilegia shodná s těmi, které měli křížové výpravy do „Svaté země“. Valdenští však díky své rozsáhlé síti měli pravděpodobně i dobrou zpravodajskou službu, takže o plánech Oldřicha III. se dozvěděli včas. Ten když se vrátil od papeže našel svůj zrekonstruovaný Jindřichohradecký zámek vypálený a vypleněný. To ale nebylo zdaleka vše. Vypáleny byli i jeho statky v okolních vesnicích, a také některé kostely a církevní stavby. O samotné křížové výpravě nejsou dodnes dostupné informace a pouze se uvádí, že „nebyla úspěšná“. Je nepravděpodobné, že by se minimálně ve Vatikánské knihovně nenacházel podrobný zápis z této výpravy. Znám je také fakt, že po té došlo k vylidnění prostoru mezi Landštejnem a Jindřichovým Hradcem. Potvrzením neúspěšnosti tohoto tažení je i fakt, že po konci křížové výpravy přicházejí do Jindřichova Hradce posily Německých rytířů, kteří zde zůstávají až do šestnáctého století. (Řád Německých rytířů se v Hradci objevil už kolem roku 1220.)

Husité

Po 40ti letech od této křížové výpravy se začíná formovat již čistě české hnutí. Díky „valdenskému podhoubí“ mají Husité k dispozici nejen cenné zkušenosti, ale bez pochyby i síť center „pozitivní deviace“. Rychlost šíření husitských idejí a úspěchy jakých kališníci dosahovali to nepřímo potvrzuje. Podle všeho také zřejmě většina tehdejších valdenských v Čechách přijala zcela přirozeně husitské myšlenky. Myšlenky svobody a lásky k bližnímu jsou bezpochyby jedním z universálních spojovacích elementů. Nepřekvapí nás, že zahraniční organizace Valdenských posílali husitskému hnutí v jeho začátcích finanční podporu.

Husitské hnutí v žádném případě neskončilo porážkou u Lipan, jak je dnes v režimních médiích prezentováno! Na konci husitských válek měli české země naprostou kališnickou většinu a katolíci představovali minoritu. Roku 1448 dochází k triumfálnímu dobytí Prahy Jiříkem z Poděbrad, který se díky své diplomatické genialitě stává o deset let později Českým králem. Jediným „husitským králem“ v našich dějinách. Nadšení, jaké tehdá mezi lidmi jeho korunovace způsobila, si dnes sotva dokážeme představit. Kališnická církev, označovaná též jako utrakvistická se těšila velké popularitě i za vlády císaře Rudolfa II. A byla zdecimována až po bitvě na Bílé hoře a následných perzekucích. 


Šporkova podzemní síť

Po nějakých 40ti letech od uzavření Westfálského míru, jímž se skončila třicetiletá válka a české země přišli o jednu třetinu obyvatel, v době nejhoršího řádění inkvizice a čarodějnických procesů, v této době temna zažehává a začíná svítit nový plamen poznání a naděje. Roku 1684 se mladý František Antonín Špork ujímá svého dědictví. O dva roky později se žení a stěhuje na zámek do Lysé nad Labem, která se stává centrem sítě nových buněk „pozitivní deviace“. Hrabě František Antonín Špork byl od smrti Petra Voka jediným osvíceným šlechticem, který disponoval tak obrovským majetkem. A podobná osobnost se v našich dějinách od té doby nevyskytla. Na svém panství zřídil tajnou tiskárnu a knihovnu. V době útlaku a náboženské nesvobody tiskne celou řadu knih o filosofii, přírodě, náboženství a zejména o řádění jezuitů. Co jsou jezuité zač poznal hned během svého studia v Kutné Hoře na jezuitském gymnáziu. V období inkvizičních procesů v Jeseníkách a na Šumpersku se jeho postoj k jezovítům zřejmě ještě zradikalizoval. Špork měl síť lokálních skupinek nejen na svém panství, ale jistě i v okolních regionech. Tyto „svobodné buňky“ čile zásoboval novou literaturou. Investoval i do vývoje infrastruktury a vystavěl síť tajných mrtvých schránek. Ty sloužili pro distribuci knih a předávání zpráv. Jezuitská tajná policie se však zřejmě do nějaké lokální skupiny infiltrovala a knihovnu objevila. Ta byla kompletně zkonfiskována a spálena. Šporka obvinili z kacířství a už ho viděli na hranici. Aby ne, celý proces vedl psychopat, fanatický kněz a palič knih v jedné osobě – Antonín Koniáš. Víme jen, že se jednalo o 12 naložených vozů. Bohužel se nic z této literatury nedochovalo, a tak ani nevíme co všechno napsal sám Špork. Díky dobrým kontaktům skončil pětiletý soudní monstrproces pro hraběte pouze peněžitou pokutou. Kdokoliv jiný by skončil na hranici, nebo dostal minimálně doživotí. Ukázalo se, jak mocné má Špork přátele, i když se k němu raději veřejně ze šlechtických kruhů nikdo moc nehlásil.

Obrození

Po 43 letech od Šporkovi smrti má České království opět osvíceného panovníka. Je jím Josef II., který vydává roku 1781 toleranční patent a patent o zrušení nevolnictví. Řada místních skupin svobodomyslných lidí může vystoupit z ilegality a oficiálně přijmout evangelické vyznání. S uvolňujícími se poměry začíná pozvolný dlouhý proces Národního obrození, během kterého vzniká po celém našem tehdejším území opět síť lokálních skupin, které můžeme označit jako „vlastenecké“. Tyto svobodné buňky již nemuseli být v ilegalitě a jejich fungování fakticky nic neomezovalo.

Duchu, jsi tu?

Zajímavou kapitolu pro nás představují čeští spiritisté. Ačkoliv neprováděli nic v té době ilegálního, tak z podstaty jejich činnosti však neměli zájem o publicitu. Proto měli vytvořenou síť tajných skupin, které pořádali setkání a seance.  Jejich buňky se formovali zejména v devatenáctém století. Ovšem největší popularitu zažíval spiritismus od roku 1903 do první světové války. Onoho roku totiž vyšel v českém překladu kultovní spiritistický spis „Po smrti“ od Lva Denise. V souladu se „spiritářskými tajnostmi“ je uvedený autor překladu – Helena Dvořáková fiktivní osoba. Knihu totiž přeložil otec Josefa Váchala. Spiritisté měli největší členskou základnu v oblasti Jizerských hor, Krkonoš, Šumperska a Jeseníků, kde měli až do druhé světové války rozsáhlou síť svých místních buněk.

Rudé buňky

Na konci devatenáctého století se roku 1893, kdy byl vydán první český překlad Komunistického manifestu začínají na stejných principech, jaké již známe, formovat další tajné a polotajné lokální skupinky stejně naladěných lidí. Tentokráte jsou rudé a po první světové válce vystupují na veřejnost aby roku 1939 začátkem německé okupace opět přešli do ilegality, kde jejich předtím nabité zkušenosti s organizací takovýchto buněk, pomáhají zachraňovat životy a podporují odbojovou činnost. Tyto komunistické buňky plně využívají všechny Šporkovi postupy (tajná síť buněk, distribuce tiskovin, používání mrtvých schránek) a pomocí moderní techniky je dále zdokonalují (vysílačky, rádia, využití Morseovy abecedy).


Underground

Tentokrát se v dějinách stalo, že se předchozí skupina po vystoupení z ilegality samou radostí ze znovu nabyté svobody doslova utrhla ze řetězu a zřízením jisté formy totality začala svobodu všem ostatním lidem omezovat. V roce 1969 začíná tzv. Normalizace, která přínáší celou řadu omezení svobod a represí. Lidé však již velmi dobře vědí, jak si s takovou totalitou poradit. Nové „buňky pozitivní deviace“ fungují opět na stejných principech, avšak přínášejí zcela nový kulturní rozměr. Vzniká celá řada hudebních těles, od sólových muzikantů po mnohačlené kapely, které přes represe a zákazy pořádají koncerty ve sklepeních městských domů i v odlehlých venkovských stodolách.  Objevují se zde i takto zaměřené divadelní spolky. Komunikaci značně zefektivňují telefony. Tisk a distribuce „protistátních“ a režimem nepovolených knih a textů funguje stejně, jako v předchozích obdobích. Vzniká zde černý trh, na kterém lze zakoupit zboží ze západu, které se do země jinak nedováží. Za necelých 20 let máme vytvořenou funkční paralelní společnost se vším všudy.

Alegorie Československa, Alfons Mucha 1933 (po nástupu Hitlera k moci pozoruje "duše Československa" nesouměrně hořící svíci.) Jedná se o prorockou vizi. Mapa Československa zobrazená na zdi v pozadí přestala ve své podobě existovat roku 1939, kdy jsme přišli o Podkarpatskou Rus. Svíce prvního Československého státu navždy uhasla.


Opět nastal ten čas

Od období tzv. Kovidismu do současnosti zde máme opět formu totality, která navíc dle všech indicií nedosáhla ještě zdaleka svého vrcholu. Již v tuto chvíli má celou řadu shodných atributů, jako předchozí totalitní režimy. Část společnosti, která se se soudobou totalitou odmítá smířit tentokrát reaguje ještě rychleji než v předchozích obdobích. To je bezesporu dáno také tím, že lidé dobře cítí, že tato totalita chce zlikvidovat nejen nás samotné, ale i celou naši kulturu, naše dějiny i náš stát. Proto již v prvních měsících od zavedení represí začíná fungovat síť, která se označuje jako „Svobodné buňky“. Oproti předchozím etapám zde přibývá prvek soběstačnosti, která se ukazuje jako klíčové téma, nebo spíše jako nutnost. V soběstačnosti ve všech oblastech a v nejširším slova smyslu je naše budoucnost. Protože současná doba je výrazněji složitější, a řekl bych i dramatičtější, než předchozí zde uvedené, tak tím je naše reakce rychlejší. Máme v sobě všichni kdesi v hloubi duše uschovány zásadní zkušenosti našich předků, které nám umožní přežití.

Vzhledem ke všem minulým zkušenostem mi přijde zcela přirozené, že v tomto období zde nebude jedna síť, ale celá řada takovýchto sítí a skupin svobodomyslných lidí a vlastenců, kteří spolu budou (muset) navzájem spolupracovat. Takováto rozmanitost je komfortní a může nás jen obohatit. Každému vyhovuje něco jiného. Důležité jsou základní principy svobody, rovnosti, lásky k vlasti a lásky k bližnímu. Spojí-li se špatní lidé tak, že vytvoří sílu, musí dobří lidé udělat totéž. Jak je to prosté….

S láskou a nadějí

Honza
www.homosignum.cz


Lux Lucet in Tenebris je heslo Valdenských, které v překladu znamená: Světlo svítící v temnotách

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

neděle 29. ledna 2023

1.2.2023 – 5.2.2023 Okno zá-blesků otevřeno

 

 


1.2.2023 – 5.2.2023 Okno zá-blesků otevřeno

Energeticky i časově zcela vyjímečné období, během kterého na nás budou působit tři obrovské síly zároveň. Kometa, Měsíc a Země. Záhadná kometa ZTF byla objevena teprve před necelým rokem (2.3.2022). Mnoho se toho o ní neví. Jedná se o kometu dlouhoperiodickou, která má zatím zjištěnou dobu oběhu kolem 50ti tisíc let. Kometa září zeleno žlutě, tedy v barvách čtvrté a třetí čakry. 1.2. bude Zemi nejblíže a budeme ji moci spatřit pouhým okem. Viditelná bude přibližně do půlky února, přičemž 11. až 12.2. ji bude možno spatřit, kterak prolétá kolem Marsu! Po celou tuto dobu od 1.2. přibližně do půlky února na nás bude působit. 2.2. se k tomu přidají Hromnice. Svátek hromů a blesků, zároveň však také první posel jara. 5.2. bude mimořádný úplněk – mikroúplněk v apogeu. Bude o 14% menší než je jeho opak: superúplněk. Jeho záře bude o 30% nižší, aby si na nás mohla více posvítit kometa! Žádný další mikroúplněk se navíc již roku 2023 nebude opakovat.


Z mého pohledu se jedná o poměrně dramatické období, nebo spíše jeho startér. Kometa nebude působit pouze na lidstvo. Posílá energii také Gaie, se kterou komunikuje od doby, kdy vstoupila do naší sluneční soustavy. Používání technologií (zbraní) na ovlivňování počasí a seizmických zbraní ve stále větší míře není pro planetu, na které jsme jen hosté, opravdu nic příjemného. Během tohoto století má v plánu se na různých místech silně „oklepat“, aby si „nás zredukovala“. To už ostatně začíná. Ovšem mohlo by se stát že by se toto její oklepání jaksi „vymklo kontrole“ a místo lokálně, by se událo na celých světadílech, nebo úplně celém povrchu. Důvodem je hlavně ono používání seizmických zbraní (to jsou ty co vyvolávají zemětřesní). Tyto seizmické útoky narušují energetické línie a energetické body Gaii. Komety nejsou jen pouhými zvěstovateli změn, jak praví kroniky, ale také jejími aktéry. Každá kometa, jako ostatně každé hvězdné i jiné těleso má svou specifickou energii a frekvenci vibrací.


Hromnice do toho všeho přinášejí prvek síly. Blesky létají na všechny strany. „Co má shořet, to shoří.“ Z popela na jaře opět vyrostou nové rostliny. Ale jejich počet bude jiný, než před rokem a už to nebudou ty stejné rostliny. Stromy se opět zazelenají, ale nebudou to ty stejné listy, které měli před rokem. U Slovanů jsou Hromnice prvním poslem jara, který dává naději, že jaro přijde, i když to bude ještě nějakou dobu trvat. Je důležitá trpělivost a činnost. Abychom mohli sklidit, tak musíme dobře zasít. A na to Hromnice také upozorňují.


A proč z těch tří je právě úplněk ten nejmenší? Je to prosté. Luna ustupuje kometě, aby ta mohla působit na Gaiu a lidi co nejvíce!

Kometa působí celoplanetárně, ale tato silná „vesmírná trojice“ působí pouze na našem území a okolní části Evropy. Efekt polarizace společnosti bude obzvláště citelný. Pro některé bude v tomhle období lepší raději ani nevycházet z domu. :) Kometa nám také sděluje co máme dělat. Máme se změnit a ta změna může být učiněna pouze silnou láskou. Třetí čakra (Solar) je mimo jiné centrum síly a životní energie. Čtvrtá čakra (Srdeční) je centrem lásky, citu, soucitu. Kometa má zelenou hlavu a žlutý ohon. Máme myslet srdcem a sílu řídit citem.


S láskou

Honza
www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

pátek 30. prosince 2022

 Kostel sv. Klimenta – nejstarší kostel na pravém břehu Vltavy


 Kostel sv. Klimenta – nejstarší kostel na pravém břehu Vltavy

Kostel byl založen kolem roku 1065. Původní kostel na jehož místě se Kliment postavil byl však ještě předrománský a byl zasvěcen některému ze slovanských bohů. V podzemí kostela se nachází románské zdivo a také je zde patrna první gotická přestavba. Na románský kostel odkazuje zakládací listina vydaná Břevnovským klášterem roku 993. Nalezneme ho v Klimentské ulici na Starém Městě.

Kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě byl založen roku 1070. Sv. Kliment je tedy prokazatelně nejstarším kostelem na pravém břehu Vltavy! Vtipné je, že informace o stáří obou kostelů jsou dohledatelné i na wikipedii. Katolická propaganda si však žádá, aby veřejnost vnímala jako nejstarší kostel právě sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, neboť Kliment je evangelický.


Kostel byl dlouhou dobu za hradbami. Nakonec u něj vyrostla osada zvaná Poříčí. Nedaleko od něj byl brod přes Vltavu. Sv. Kliment je patronem po vodě se plavících (neboť byl utopen). Zřejmě v období gotiky se kolem něj založil také hřbitov. Stavbou Juditina mostu v roce 1222 a staroměstských hradeb poklesl jeho význam, neboť nejbližší městská brána byla jižněji a tak se přesunula i zdejších obchodní trasa.


Piš, kuklíku!

Během období Mistra Jana Husa tento kostel ještě nebyl reformní, ba naopak.. Zdejší farář byl udavač, který nenáviděl Mistra Jana i celou reformaci. Jmenoval se Jan Protiva z Nové Vsi. V zápisu z Husových kázáních se nalézá památná věta: „Piš, kuklíku, a nes na druhou stranu!“ To bylo mířeno na v prvé řadě sedícího muže v kápi, kterým nebyl nikdo jiný než udavač Protiva. Ten po kázáních vždy hned utíkal na druhý břeh Vltavy o všem zpravit arcibiskupa. Stal se jedním z žalobců mistra Jana Husa v Kostnici, kde s potěšením sledoval jeho upálení.


Z 15. století pochází zachovalá klenba apsidy, z které na nás dýchá mistrovská a nesmrtelná práce dvorské huti Petra Parléře. Nevyčíslitelnou hodnotu ovšem mají také fragmenty fresek v apsidě, které byli objeveny při přestavbě vnitřku kostela v letech 1979 – 1985. Ty pocházejí ze druhé poloviny patnáctého století. Původně znázorňovali celou Křížovou cestu. Nejzachovalejší z fresek má však jiný, esoterní význam. Je umístěna v sedile jižní stěny apsidy. Znázorňuje tři anděly, nesoucí zelenou draperii s rostlinnou ornamentikou, jaká je typická už pro českou renesanci tohoto období.


Kolem roku 1526 začíná kostel užívat církev pod obojí. Nejvýraznějším dokladem je kamenná deska s vyrytým nápisem“ SLOWO PANIE ZUOSTAWA NA WIEKY 1578“. Ta je dnes umístěna v průčelí kostela.  Nápis tedy pochází z jedné z přestaveb a ukazuje, že jeho tehdejší držitelé si velmi dobře uvědomovali jeho původ.

Bohatě vyřezávané dveře do chrámové sakristie s datem 1609 odkazují na rok vydání Majestátu císaře Rudolfa II, který zaručoval tehdejším evangelíkům plnou svobodu. Po bitvě na Bílé hoře se stává Kliment opět katolickým. Francouzští terroristé (tzv. francouzští paliči) během žhářského útoku na Prahu roku 1689 podpálili krov Klimenta, který celý shořel. Další důležitá zpráva se zachovala z roku 1699, kdy bylo z kůru ukradeno 12 svícnů.

Toleranční patent osvíceného panovníka Josefa II. Opět otevřel cestu kostela k evangelíkům, ke kterým se dostal roku 1850 do kteréžto doby byl užíván jako sýpka. Dnes jej vlastní Českobratrská církev evangelická.


Honza
www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

 

pondělí 12. prosince 2022

Vodnice


11.12. začíná období, které naši předkové označovali jako Kračůn (nebo Karačůn). Jedná se o poslední fázi zkracování dnů, která trvá až do zimního slunovratu. Název je pravděpodobně odvozen od onoho zkracování. Toto období však obsahuje více významných dnů.

Jedním z nejdůležitějších je svátek „Vodnice“. Svátek Vodnic připadá na 13.12. a jak už název napovídá, tak je spojen s vodou. Zvykem je v tento den poslouchat na zamrzlých řekách, potocích a potůčcích šumící vodu. Když je voda tichá, tak bude teplá a bezvětrná zima. Když voda šumí, tak přijdou třeskuté mrazy a vichry. V tento den se přinášejí dary vodním bytostem k pramenům a studánkám. Dary – obětiny, byli nejčastěji ve formě ovoce, ořechů, luštěnin a dalších plodů. V tento den nesměl nikde na stole chybět džbán s čistou vodou.

Honza

www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

 

sobota 19. listopadu 2022

Náboženství

 

 

Náboženství

Náboženství tak, jak jej v současnosti známe, a také jak jej známe z minulosti z dochovaných záznamů (lhostejno, zda jsou pravdivé či nikoliv) není vytvořeno lidmi a není z této planety.


Náboženství pochází z konce období Atlantidy, kdy se zde na Zemi objevilo poprvé. Definice tohoto období představuje v mém pojetí stovky let před jejím zánikem, který nastal přibližně před 12500 lety. První náboženství, které bylo na planetě Zemi implantováno, vnímám jako určitou formu Satanismu. Toto první náboženství sloužilo primárně k ovládnutí duchovních, vládnoucích – šlechtických a vojenských kruhů v Atlantidě za účelem totální likvidace praslovanské říše. Zda onou říší byla v té době Hyperborea, nebo Velká Tartarie není podstatné. Prvními nositeli tohoto černého kultu byli muži. Hlavním operačním nástrojem tohoto „černého kultu“ byla černá magie, která sem byla taktéž implementována současně s náboženstvím v jednom „ programovém balíku“.


Tvůrcem náboženství je jedna z nejstarších reptiloidních ras v této části galaxie, která po určitou dobu obývala tuto planetu v minulosti a stále si na ní dělá nárok. Symbolem tohoto náboženství byla černá kobra ve štítu s ostrými hranami a nějaké reptiloidní symboly – znaky. Reptiloidi nebyli schopní ovládnout v té době atlantské ženy, ačkoliv se o to pokoušeli. První stoupenkyně černého kultu byla zasvěcena – zmanipulována atlantským mužem. Reptiloidní rasa používá náboženství jako efektivní nástroj pro ovládání a kolonizace planet v celém vesmíru.


Po smrti Ježíše Krista (není podstatné jak, kdy a o jakou smrt se jednalo) bylo náboženství v poměrně krátké době zdokonaleno a modifikováno pro každou pozemskou rasu zvlášť. První zakladatelé všech hlavních náboženských církví měli za tímto účelem modifikovanou DNA a byly v nich vtěleny reptiloidní duše. Tomu předcházeli neúspěšné pokusy, kdy se reptiloidní duše vtělily do těl s čistou DNA. V těchto případech dospěla vytvořená kvazicírkev vždy ke skutečnému duchovnímu poznání a sama sebe rozpustila.


Jediné co se dá označit jako náboženství a má původ zde na Zemi je primitivní uctívání živlů Neandrtálci a dalšími podobnými bytostmi, které však byli uměle vytvořeny mimozemskými rasami.


Pro humanoidní (mamaloidní) bytosti našeho typu, tedy pro Slovany, není náboženství přirozené. Pro nás je přirozené duchovní poznání teoversa. Pro to je klíčová zcela otevřená sedmá – temenní čakra. Vznik náboženství měl tedy za příčinu kromě mnoha jiných vlivů, včetně nízkých vibrací, do kterých se Země dostala, také blokaci temenní čakry.


Všechna hlavní náboženství (křesťanství, islám, buddhismus, hinduismus) byla cíleně vyvinuta pro konkrétní rasy. Z původních testovacích polygonů, kde se testovaly reakce jiných ras na náboženství, která pro něj nejsou určena, a které se zachovali dodnes je ukázkovým příkladem katolická enkláva na Filipínách, kde vidíme, jak by vypadalo křesťanství, kdyby jej přijal dnešní muslimský svět místo islámu. Pro Filipínské křesťanství je typické přibíjení se na kříž, nebo sebebičování hřebíky, etc.


Podle některých informací směřuje řízený vývoj všech náboženství k vytvoření jednoho supernáboženství, které má přijmout celá planeta Země, res. její obyvatelé. Podle mých informací, bylo od tohoto záměru z více důvodů včetně vlivů lidem nakloněných pozitivních mimozemských ras, ustoupeno a nebude se realizovat.


Honza
www.homosignum.cz

Jak Přežít totaliu VĚK BÝKA Rudolf Steiner a zabijáci hvězd Energetické místo Libníč Ovlivňování snů pomocí telepatie Sci-fi okénko Džala néti

 

úterý 20. září 2022

Výlety s Honzou: Novobystřická humna

 


Výlety s Honzou: Novobystřická humna

Každé město má své kouzlo. Některé jich má i víc. Některá kouzla vidíme na první pohled, jiná na druhý a a některá si nechávají města pro sebe. Ukáží je jen někomu. Mnoho starousedlíků často ani po desítkách let netuší, co všechno jeji město skrývá.

Pokud bystrý poutník dokáže rozpoznat genia loci města, naladí se na jeho energie a poprosí jej, zda by se s ním nepodělilo o nějaká svá tajemství, tak se rázem ze všedního výletu stane dobrodružná cesta plná krásných výhledů, zajímavých setkání a nevídaných vjemů. Některá města mají ukryto pod čepicí, jiná pod zemí a další třeba za humny, tak jako Nová Bystřice.Nová Bystřice je jedno ze dvou velkých měst, které hraničí s Českou Kanadou. Tím druhým jsou Slavonice. Protože slavné jsou Slavonice, tak o Nové Bystřici nikdo moc neví. Inu, holt je nová…

A přitom toho má hodně co nabídnout. Kostely, kaple, úzkokolejné muzeum, veteránů muzeum, pivovar, památkovou zónu se zámkem, který se různě prodává, pak zase opravuje. Taky je zde kavárna s květinářstvím, kde dobří lidé dostanou ke kávě i květinu. Kašna se sochou sv. Lukáše, který stojí na hlavě vola nutí přemýšlivého turistu k všetečným otázkám, jako například kdo že má být tím volem… Pokud ale dokážete najít cestu z centra, které vede uličkou úzkou jako špendlík, jež se také Úzká zove, tak se octnete v místech, kde se zastavil čas.

Zde jsou fotografie, které jsem pořídil v těchto tajemných místech, během jedné ze svých mnoha návštěv.


Honza
www.homosignum.cz

 


Výběr z blogu: Historická pozorování UFO v Českých Zemích