úterý 21. května 2019

Polarizace společnosti pokračuje
Polarizace společnosti pokračuje  – kam až to zajde?

Poslední výroky některých politiků tzv. Demobloku, kteří již zcela otevřeně začali veřejně vyzývat k fyzické likvidaci Prezidenta Republiky (zvoleného lidmi v demokratických volbách) a jiných politiků, jejichž názory nejsou v souladu s politikou Bruselu, nám jasně signalizují, že polarizace společnosti se dostala na další stupeň.

Lidé již nejsou schopni nebo ani už nechtějí maskovat své skutečné úmysly a záměry. Stále více je jasnější, kdo je kdo a ke které skupině patří. 

Zjednodušeně řečeno, positivní lidé jsou stále positivnější a negativní negativnější. S tím jak se neustále zvyšuje frekvence vibrací Země a dopadají na Zem stále silnější a silnější energie z vesmíru se bytosti na této planetě rozdělují do dvou skupin. Na ty, kteří se na nové podmínky na Zemi adaptují a na ty, kteří se neadaptují. Vysoké vibrace jsou, opět zjednodušeně řečeno, láska a nízké vibrace nenávist. Tedy ti lidé, kteří se rozhodli zůstat v nízkých vibracích jsou již značně neklidní, neboť tuší, že změna se blíží. Protože se však sami změnit nechtějí, tak se pokoušejí změnit druhé lidi. To je typický jev. Kdo žije v nízkých vibracích dělá vše pro to, aby ho obklopovali. Na druhé straně ten, kdo žije již ve vysokých vibracích se také snaží dělat vše pro to, aby ho vysoké vibrace obklopovali. Tedy zatímco jedna skupina šíří nenávist, tak druhá šíří lásku. 

Přeji z celého srdce těm, kteří se kolem sebe snaží šířit lásku, aby ji nalezli především také sami k sobě, protože bez toho je může druhá skupina ještě pořádně „přidusit“. 

Na závěr tohoto sdělení bych si dovolil citovat Miroslava Zelenku.
 „Jsem láskyplná světelná bytost, ale nejsem blbec.“

S láskou
Jan
www.homosignum.cz
úterý 14. května 2019

Vyhlášení památného stromu
1 Co znamená termín památný strom?

Jedná se o strom (případně také skupinu stromů nebo stromořadí) mimořádné hodnoty, který je chráněný nad rámec běžné obecné ochrany mimolesních dřevin podlé zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Památný strom je tedy strom se zvýšeným (přísnějším) stupněm ochrany a spadá pod zvláště chráněné části naší přírody.

2 Jak v terénu poznám, že se jedná o památný strom?

U památného stromu je vždy instalována tabule s malým státním znakem České republiky a doprovodným nápisem památný strom.

3 Jaké podmínky musí strom splňovat, aby mohl být vyhlášený a chráněný jako památný?

Předpokladem pro vyhlášení památných stromů, jejich skupin a stromořadí je skutečnost, že vytipovaní jedinci naplňují požadavek mimořádného významu. Ten spočívá zejména v jejich vzrůstu
(celková velikost), stáří, biologické a ekologické hodnotě (jedinečné přírodní stanoviště celé řady
organismů - houby, lišejníky, bezobratlí a obratlovci), ale také v hodnotě historické (historické události, součást historický významných objektů a staveb, hraniční stromy), kulturní (regionálně významné stromy či jejich odrůdy, vazba na místní pověsti, příběhy a legendy, souvislost s významnou osobností), estetické a krajinotvorné (vizuálně atraktivní strom, krajinná dominanta) či dendrologické (cenné domácí i introdukované taxony). Konkrétní mimořádnost/jedinečnost daného stromu by měla být vždy jasně zřejmá a doložitelná.

4 Kdo může podat návrh/podnět na vyhlášení památného stromu?

Kterýkoliv občan ČR.

5 Co by měl takový návrh obsahovat?

V návrhu je zapotřebí uvést zejména, o jakou dřevinu se jedná, kde se nachází (na jakém roste pozemku) a také zdůvodnění návrhu (v čem je strom mimořádný a zaslouží si zvýšenou ochranu).

6 Kam se návrh zasílá a kdo je kompetentní k vyhlašování památných stromů?

Návrh se zasílá orgánu ochrany přírody, který je k vyhlašování stromů za památné oprávněný. Pokud daný strom neroste ve zvláště chráněných územích a vojenských újezdech, je k přijímání podnětů a vyhlašování/rušení ochrany památných stromů kompetentní nejčastěji pověřený obecní úřad (příslušný odbor životního prostředí/ochrany přírody) a jemu naroveň postavené úřady statutárních měst. V opačném případě je třeba se obrátit na následující úřady a instituce: správy národních parků (strom roste na území národních parků), správy chráněných krajinných oblastí (strom roste na území CHKO, národních přírodních rezervací a národních přírodních památek), krajské úřady (strom roste na území přírodní rezervace, přírodní památky), újezdními úřady (strom roste na území vojenských újezdů) a případně také Ministerstvem životního prostředí ČR (strom roste na pozemcích, které tvoří součást objektů důležitých pro obranu státu mimo vojenské újezdy).7 Musí příslušný úřad předloženému návrhu vyhovět?

Nemusí, není zde právní nárok na automatické vyhovění tomuto podnětu, respektive na zahájení řízení o vyhlášení památného stromu. Osoba, která podnět podala, si ale může vyhradit právo být obeznámena s výsledkem jeho podání.

8 Jakým způsobem probíhá vlastní proces vyhlašování památného stromu?

V případě, že příslušný orgán (např. pověřený obecní úřad) shledá návrh jako opodstatněný, tak ho odborně dopracuje, vypracuje oznámení o záměru vyhlásit památný strom nebo skupinu/stromořadí památných stromů a zahájí správní řízení ve věci vyhlášení. Vyhlašovací orgán má také možnost obrátit se ve věci posouzení vhodnosti záměru na příslušné regionální pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR s žádostí o odborné stanovisko. Při posuzování se klade značný důraz na zdravotní stav, provozní bezpečnost a perspektivu dalšího vývoje stromů na stanovišti. Stromy jsou vyhlášeny jako památné rozhodnutím orgánu ochrany přírody.

9 Jakým způsobem je zajištěný ochranný režim vyhlášeného památného stromu?

V rámci rozhodnutí o vyhlášení památného stromu by mělo být také stanoveno i ochranné pásmo včetně činností a zásahů, jejichž výkon je možný pouze na základě předchozího souhlasu příslušného
orgánu ochrany přírody (např. pověřený obecní úřad). Pokud tomu tak není má každý strom základní
ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve výši 130 cm
nad zemí, kde jsou zakázány veškeré činnosti, které by mohly být pro památný strom škodlivé, například výstavba, terénní úpravy, odvodňování, chemizace apod.

10 Kdo má povinnost o památný strom pečovat?

Vždy vlastník stromu, respektive vlastník pozemku, na kterém památný strom roste.

11 Mohu tedy, jako vlastník památného stromu, provést jeho ošetření, např. odříznout suchou nebo překážející větev?

Pouze na základě uděleného souhlasu orgánu ochrany přírody (např. pověřený obecní úřad), neboť ke všem zásahům je ze zákona nutný souhlas orgánu ochrany přírody, který je oprávněn vyhlašovat nebo rušit ochranu památných stromů. Souhlas příslušného orgánu ochrany přírody by měl vycházet z odborného posouzení potřeby navrhovaných opatření. Z žádosti o udělení souhlasu musí být jasně patrný rozsah zamýšleného zásahu (slovní popis, zákres, zákres do fotodokumentace, projekt). Souhlas je udělován formou správního rozhodnutí, a to pouze tehdy a v takovém rozsahu, který zajišťuje, že nedojde k poškození památného stromu. Orgán ochrany přírody v rozhodnutí o souhlasu stanoví, za jakých podmínek bude ošetření stromu provedeno. Zásahy musí být provedeny na vysoce odborné úrovni, nejlépe certifikovaným arboristou. Důležitá je také dokumentace zásahu, včetně fotografické, a to před zásahem i po zásahu.12 Lze na péči o památný strom získat finanční podporu?

Ano. Vzhledem k časté finanční náročnosti ošetřování památných stromů je možné využít finanční podpory ze státních dotačních programů v gesci Ministerstva životního prostředí, především z Programu péče o krajinu a Programu obnovy přirozených funkcí krajiny (u obou programů je výše dotace až 100 %). V případě větších projektů lze využít také Operační program Životní prostředí, kde je výše podpory až 85 % s podmínkou minimální hodnoty projektu 250 000 Kč. Podrobné informace k jednotlivým programům je možné získat na stránkách www.dotace.nature.cz.

Další zajímavý článek od Libora Sedláčka o památných stromech v časopise Ochrana přírody:

http://www.casopis.ochranaprirody.cz/z-nasi-prirody/pamatne-stromy-dreviny-mimoradneho-vyznamu/

Kontakt pro další dotazy

Ing. Libor Sedláček, DiS.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

libor.sedlacek@nature.cz, +420 283 069 238

Obrátit se můžete také na příslušná regionální pracoviště AOPK ČR.

Autor článku: Ing. Libor Sedláček, DiS., fotografie: Jan, www.homosignum.cz
pátek 3. května 2019

S nadprůměrně otevřenou třetí čakrou to jde i bez rukou aneb příběh bezrukého FrantíkaS nadprůměrně otevřenou třetí čakrou to jde i bez rukou aneb příběh bezrukého Frantíka

 František Filip se narodil 20.2.1904 v Orlických horách v obci Jamné nad Orlicí jako syn Štěpána a Mariany Filipových. Narodil se bez rukou. Řídící učitel Cita v jamenské škole ve spolupráci s tamním lékařem a školním radou vymyslel školní lavici, v níž se mohl František naučit psát nohama. Naučil se toho však mnohem více, například nohou přehodil kamenem místní kostel.
Patřil mezi první chovance Jedličkova ústavu. Rychle si zvykl na prostředí ústavu i kolektiv postižených dětí. Jeho přísný a náročný učitel pan Bakule jej motivoval heslem: Chci a proto umím!
 Začátkem roku 1919 se ředitel Bakule neshodl s profesorem Jedličkou, předsedou Spolku pro léčbu a výchovu mrzáků a rachitiků, dal výpověď a založil Bakulův ústav pro výchovu životem a prací, kam ho následovala většina dětí včetně Frantíka. 

Nejslavnější část jeho života začala v roce 1920 kdy se naučil řídit automobil, jak jinak než nohama…  Byl také členem Bakulova pěveckého sboru, který byl v roce 1923 pozván do USA. Veškeré náklady pokryl prezident Masaryk půlmilionovým darem. Frantík měl ve zvyku při pozdravu podávat svou pravou nohu. A takto si potřásl v USA s prezidentem Hardingem i s Henry Fordem, od kterého dostal darem Forda s nožním ovládáním, se kterým se pak proháněl nejraději od Národního divadla na Malostranské náměstí a zpět. Nutno dodat, že byl vůbec jedním z prvních řidičů. Napsal knihu a řadu novinových článků, podnikal v různých oborech, dvakrát se oženil a dvakrát byl otcem. Byl o něm natočen krátký film „Bezruký šofér“, který se promítal ještě za jeho života. Zemřel náhle v roce 1957. 

Dokázal tolik věcí během jedné inkarnace, že jiní na ně potřebují i dvacet životů. Jednalo se pravděpodobně o vysokou duchovní bytost, která si udělala během jedné své inkarnace těžkou karmu. Takto si ji následně celou vyčistil. Kromě silně nadprůměrně otevřené třetí čakry měl také vysoko nad průměrem srdeční i krční čakru. Lidmi byl milován a vše dělal s láskou. Vždy měl dobrou náladu a rozdával radost na všechny strany. Je ztělesněním toho, že vůle spolu s láskou (3+4 čakra) překoná jakékoli těžkosti včetně těžkých tělesných handicapů.

popisek, který se zobrazí při najetí kurzorem


Zde se můžete podívat na záběry z filmu „Bezruký šofér“ a také na exklusivní záběry z filmu o Bakulově ústavu z roku 1920, kdy bylo Frantíkovi 16 let. Část o Frantíkovi začíná po 4té minutě.


Jan
www.homosignum.cz

Tento článek smí být volně šířen včetně tohoto textu a odkazu na zdroj: https://homosignum.blogspot.com/2019/05/s-nadprumerne-otevrenou-treti-cakrou-to.html